โครงการ “ส่งน้องจบ ป.ตรี”

มอบโอกาสสานฝัน

สรรค์สร้างอนาคตของชาติผ่านการบริจาคทุนการศึกษา

เยาวชนคืออนาคตของชาติ และจะเป็นเสาหลักของครอบครัวในอนาคต

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการงานและมีชีวิตที่ดีขึ้น “โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี” ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ  มีเป้าหมายในการสนับสนุนนักศึกษาที่ยากจนในพื้นที่การดำเนินงานของเรา ซึ่งมีผลการเรียนดีและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาในด้านต่างๆ

image

ร่วมบริจาคทุนสนับสนุน "โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี"

การบริจาคทุนการศึกษาของท่านจะช่วยปูทางให้เยาวชนได้ก้าวเข้าใกล้ความฝันของพวกเขาไปอีกขั้น เพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า

กรุณาใส่จำนวนเงินตามที่กำหนด

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งน้องจบ ป.ตรี คลิกที่นี่

โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี เป็นสะพานเชื่อมระหว่างน้องน้ำตาลกับคุณเดโช

ในขณะที่น้องน้ำตาลกำลังมองหาโอกาสเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิต คุณเดโชเองก็เห็นถึงความสำคัญและยินดีมอบโอกาสผ่านการบริจาคเพื่อการศึกษาให้กับน้อง ด้วยเงินบริจาค 36,000 บาทต่อปี ทำให้น้องน้ำตาลได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

  • โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นช่วยเหลือด้านการศึกษาและสนับสนุนทุนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความมุ่งมั่น แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งทุนที่ได้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว โดยนำไปสนับสนุนค่าเทอม ค่าที่พัก ค่าหนังสือ ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะช่วยสานฝัน มอบโอกาสทางการศึกษา และผลักดันเพื่อให้เยาวชนหลุดพ้นจากความยากจน มีอาชีพที่มั่นคง สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้

  • มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะคัดเลือกนักศึกษาในพื้นที่การดำเนินงานที่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการ อาทิ มีผลการเรียนดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาต่อ ขาดทุนทรัพย์ เป็นต้น โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ และศาสนา เมื่อได้รับทุน นักศึกษาจะได้เข้าศึกษาระดับปริญญาตามสาขาวิชาในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือก ทางมูลนิธิฯ จะประสานงาน ติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษา และให้กำลังใจนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา นักศึกษาต้องส่งรายงานผลการเรียนประจำปี พร้อมกับเขียนจดหมายขอบคุณและเล่าเรื่องราวหรือกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษาในระหว่างที่ได้รับทุนอย่างสม่ำเสมอ

  • ทุนการศึกษา 1 ทุน จะอยู่ที่ 36,000 บาทต่อปี โดยนักศึกษาจะได้รับทุน 30,000 บาทต่อปี ส่วน 6,000 บาท เป็นค่าดำเนินงานของทางศุภนิมิตฯ ในการประสานงาน ดูแล ให้คำปรึกษา และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้บริจาคสามารถเลือกบริจาคตามกำลังและความต้องการเพื่อสมทบเข้ากองทุนของโครงการได้เช่นกัน

  • ถ้าต้องการบริจาคทุนการศึกษาผ่าน “โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี” สามารถเลือกบริจาคออนไลน์ได้ 2 รูปแบบ คือ

    • รูปแบบแรกบริจาคเงิน 36,000 บาทต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 1 คนจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
    • รูปแบบที่สองสามารถกำหนดจำนวนเงินบริจาคได้ตามต้องการ จะเป็นแบบรายครั้งหรือต่อเนื่องก็ได้ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาคนอื่นๆ ในโครงการฯ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษารูปแบบแรก

    โดยเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษากับทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้

ร่วมสนับสนุน