โครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”

“มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”

เพื่อรอยยิ้มและพัฒนาการที่ดีของเด็กเล็ก

เด็กเล็กไม่ควรไปเรียนทั้งที่ยังหิว

แต่ด้วยความยากจน การได้รับอาหารอย่างไม่ทั่วถึง การขาดแคลนแหล่งอาหารและการไม่มีอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพียงพอ ทำให้เด็กหลายคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าที่เหมาะสม บางครั้งต้องอดมื้อกินมื้อ จนนำไปสู่ภาวะทุพโภชนาการ สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การขาดสารอาหารจะยับยั้งการเจริญเติบโตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กๆ ซึ่งส่งผลกระทบกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของพวกเขาในระยะยาว ทำให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่แข็งแรงและไม่พร้อมทำงานในอนาคต

image

ยินดีบริจาคสนับสนุน "โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม"

  เงินบริจาคของท่านช่วยให้เด็กยากไร้ได้ทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 

กรุณาใส่จำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1 บาท / หรือหากท่านต้องการรับใบเสร็จโปรดระบุยอดเงิน 100 บาทขึ้นไป

โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กให้มีภาวะโภชนาการเหมาะสมตามวัย

ผู้ปกครอง รวมถึงชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารเช้า และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลี้ยงดูด้านโภชนาการ คัดสรรวัตถุดิบทำอาหารที่เหมาะสม เพื่อเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาด้านโภชนาการในเด็ก

เล่าเรื่องสิ่งที่เด็ก ครอบครัว ชุมชน ที่ได้รับจากโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม

ร่วมบริจาค