โครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม”

มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม

“มากกว่ามื้อเช้าที่อิ่มท้อง คือพัฒนาการของน้องที่สมวัย”

คุณคิดว่าเงิน 25 บาทใช้ซื้ออาหารได้มากแค่ไหน ? ในปัจจุบันที่ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทะยานสูงขึ้นหลายครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลที่มีรายได้ไม่มั่นคงนักต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้ในแต่ละเดือน ประกอบกับขาดความรู้ด้านโภชนาการที่เหมาะสมทำให้เด็กยากไร้โดยเฉพาะเด็กเล็กช่วงอายุ 0-6 ปีไม่ได้กินอาหารเช้าที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่และต้องทนหิวระหว่างไปโรงเรียน 

มื้อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กเล็ก เพราะหากเด็กไม่ได้กินอาหารเช้าจะทำให้เด็กขาดสมาธิและส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กไปตลอดทั้งวัน มูลนิธิฯ จึงสนับสนุนมื้อเช้าครบ 5 หมู่ ให้เด็กยากไร้ที่กินที่โรงเรียนและส่งเสริมทักษะการเตรียมอาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการให้เด็กๆ ที่บ้าน เพื่อพวกเขาจะได้กินอิ่มและมีโภชนาการที่ดีในทุกๆวัน 

การบริจาคสนับสนุนโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มของท่านจะช่วยให้เด็กยากไร้ ครอบครัว และชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองและสานต่อโครงการนี้ได้โดยการแบ่งปันวัตถุดิบ แลกเปลี่ยนความรู้และช่วยกันลงมือทำ 

image

ยินดีบริจาคสนับสนุน "โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม"

เงินบริจาคอย่างต่อเนื่องของท่านช่วยให้เด็กยากไร้ได้กินมื่อเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องทุกวัน

กรุณาใส่จำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1 บาท / หรือหากท่านต้องการรับใบเสร็จโปรดระบุยอดเงิน 100 บาทขึ้นไป

“โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมเด็กเล็กอายุ 0-6 ปี ให้มีภาวะโชนาการเหมาะสมตามวัย โดยสนับสนุนอาหารเช้าให้เด็กเล็ก ให้ความรู้ผู้ปกครอง รวมถึงชุมชน โรงเรียน ตระหนักถึงความสำคัญของอาหารเช้า และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลี้ยงดูด้านโภชนาการ 

ทุกการบริจาคของท่านจะช่วยให้เด็กยากไร้มีสุขภาพแข็งแรง ได้กินอาหารเช้าที่ถูกหลักโภชนาการที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายตามเกณฑ์และส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และการเข้าสังคมที่เหมาะสมตามวัย  โดยท่านสามารถทำรายการบริจาคออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

เล่าเรื่องสิ่งที่เด็ก ครอบครัว ชุมชน ที่ได้รับจากโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม

โครงการอื่นๆของศุภนิมิตฯ

ร่วมบริจาค