close

This option is currently not available

Close close
เด็กนักเรียนร่วมรณรงค์

ร่วมรณรงค์กับเรา

เราสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้

ร่วมรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเรากล้าพูดและแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อความเป็นธรรมในสังคมหรือการอธิษฐาน

ศุภนิมิตฯ รณรงค์เพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กมาตลอด แม้สังคมอาจยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญ

เรายืนหยัดต่อสู้เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยเฉพาะประเด็นการละเลยต่อเด็ก ซึ่งนำผลไปสู่ความรุนแรงในด้านต่างๆ ของเด็ก

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวศุภนิมิตฯ ที่จะไม่ปล่อยให้เด็กถูกละเลย

 

ร่วมรณรงค์กับเรา

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านจะเปลี่ยนชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้ทั่วประเทศได้อย่างไร

ท่านจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้อย่างไร

ศุภนิมิตฯ ร่วมกันเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้กว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ โดยจัดการกับรากของความรุนแรง

การเคลื่อนไหวของเราเพื่อยุติความรุนแรง

เมื่อพูดถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก การนิ่งเงียบเป็นวิธีจัดการกับปัญหาที่แย่ที่สุด

นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราจะยังส่งเสียงต่อไป และทำไมเราจึงต้องการการสนับสนุนจากท่าน

เมื่อท่านลงทะเบียนร่วมเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวศุภนิมิตฯ ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินพันธกิจของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้

เราจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านจะช่วยเราได้อย่างไรบ้าง  ไม่ว่าจะเป็นการณรงค์ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับสากล การระดมทุน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ

มาร่วมกับเราเพื่อยืนหยัดต่อสู้กับความยากจน การละเมิดสิทธิเด็ก และการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้เปราะบางยากไร้

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมการรณรงค์ของเรา