close

This option is currently not available

Close close
กลุ่มเยาวชนเสื้อส้มยืนเรียงหน้ากระดานทำมือเป็นสัญลักษณ์กากบาท

ให้เด็กๆ มีอนาคตที่ปราศจากความรุนแรง

ร่วมกับเราเพื่อปกป้องเด็กเปราะบางที่สุด 100,000 คนทั่วประเทศ

การคุ้มครองเด็กเป็นส่วนสำคัญของทุกโครงการและกิจกรรมที่เราดำเนินการ ด้วยความร่วมมือกับหุ้นส่วนร่วมพันธกิจ ผู้อุปการะและผู้บริจาคทุกท่าน เรามุ่งเน้นที่จะปกป้องคุ้มครองเด็กในวันนี้ และส่งเสริมพลังเชิงบวกให้พวกเขาในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้กับเด็ก เพื่อให้พวกเขาสามารถปกป้องตนเองจากการถูกล่วงละเมิด การปล่อยปละละเลย และการแสวงหาประโยชน์ เราทำงานในทุกระดับเพื่อจัดการกับต้นตอของความรุนแรงต่อเด็ก โดยส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมในการปกป้องคุ้มครองและสนับสนุนเด็กทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางที่สุด

ร่วมกันสร้างพลังให้ชุมชนเกิดระบบความปลอดภัยด้วยความรัก เพื่อปกป้องเด็กๆ จากภัยอันตรายและเยียวยาเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือให้กลับมาอยู่ดีมีสุขอย่างครบบริบูรณ์

ปกป้องเด็กจากความรุนแรง

ในประเทศไทย 3 ใน 4 คนของเด็กอายุ 1-14 ปีเคยถูกกระทำรุนแรงด้านจิตใจ และจากการสำรวจพบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของเด็กไทยทั้งหมดเคยถูกพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูทำโทษด้วยการทำร้ายร่างกาย ไม่เพียงแค่นั้น ในทุกชั่วโมงจะมีเด็กอย่างน้อย 2 คนถูกละเมิดทางเพศ ทำร้ายร่างกายและจิตใจ ทอดทิ้งละเลย หรือแสวงหาประโยชน์ สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าเด็ก 40% ถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ไม่ได้รับประทานอาหารครบโภชนาการ และมักถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังที่บ้าน เด็กในครอบครัวที่ยากจนที่สุดมักได้รับผลกระทบสูงสุดเนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองต้องจากบ้านไปทำงานต่างถิ่นเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว เมื่อขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย เด็กจะเติบโตขึ้นท่ามกลางความยากลำบาก ล้มเหลวในชีวิต และมักประสบกับความรุนแรงและการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 

แคมเปญของเรา

 “เราทุกคนต้องร่วมมือกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก” เป็นแคมเปญซึ่งเน้นเรื่องการปล่อยปละละเลยเด็กในประเทศไทย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยนิยามคำว่า "ปล่อยปละละเลย" ว่าเป็นความล้มเหลวของครอบครัว ชุมชน และผู้ให้บริการในการตอบสนองความต้องการของเด็กในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการส่งเสริมพัฒนาการองค์รวมของเด็ก

หากท่านประสงค์บริจาคเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาติดต่อ info@worldvision.or.th หรือโทร 02-022-9200 เรายินดีแนะนำขั้นตอนการดำเนินการให้ท่่านทราบโดยละเอียด

ท่านสามารถร่วมปกป้องเด็กจากความรุนแรง

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องเด็ก 100,000 คนทั่วประเทศ ผ่านโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก เราขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่สำคัญยิ่งครั้งนี้

ท้องฟ้ากว้างใหญ่ในเมืองไทย

ปี 2019 มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิเด็กและการยุติความรุนแรงต่อเด็กให้เยาวชน 7,939 คนทั่วประเทศ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา