close

This option is currently not available

Close close
สมาชิกคริสตจักรนั่งฟังเทศนา

การร่วมพันธกิจกับคริสตจักร

สร้างผลกระทบที่ยั่งยืน มาร่วมพันธกิจกับเรา

คำมั่นสัญญาของเรา

เราเป็นองค์กรคริสเตียนร่วมพันธกิจเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศลที่ดำเนินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ในการทำงานร่วมกับคนยากไร้และด้อยโอกาส ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้น แสวงหาความยุติธรรม และเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า โดยผ่านทางการอุทิศตนและสำแดงความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปสู่เด็ก ครอบครัว และชุมชนกลุ่มเปราะบางที่สุด

มาร่วมพันธกิจกับคริสตจักรเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง ความหวัง สันติสุข และความรักไปสู่ชีวิตของเด็กเปราะบางยากไร้ตามที่พระเยซูได้ทรงบัญชาไว้ โดยผ่านทางการเลี้ยงดูฟูมฟักฝ่ายจิตวิญญาณ เพื่อขยายความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัย สติปัญญา-การเรียนรู้ การปกป้องคุ้มครองเด็ก พัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ชุมชน การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฉุกเฉิน และนำชีวิตที่ครบบริบูรณ์ไปสู่เด็กๆ และทุกคนที่เราร่วมรับใช้ได้

ร่วมเป็นหนึ่งในคริสตจักรทั่วโลกเพื่อร่วมพันธกิจไปกับเรา ร่วมอธิษฐาน ร่วมลงมือทำ ร่วมให้เพื่อนำชีวิตที่ครบบริบบูรณ์ไปสู่เด็กทุกคน

Robert Pierce
ขอให้หัวใจของข้าฯ แตกสลายด้วยสิ่งที่ทำให้หัวใจของพระเจ้าแตกสลาย

Robert Pierce

ผู้ก่อตั้งและประธานศุภนิมิต 2493-2510

จากคุณธรรมหลักของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ว่า “เราเป็นคริสตชน” ทั้งมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และคริสตจักรต่างก็ได้รับการทรงเรียกให้ดําเนินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ในการทำงานร่วมกับคนยากไร้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอย่างครบบริบูรณ์

โดยจุดเริ่มต้นของศุภนิมิตฯ เกิดขึ้นจากคำอธิษฐานบทหนึ่งเมื่อ 70 ปี ที่แล้ว และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราก็ไม่หยุดยั้งที่จะก้าวไปในพื้นที่ที่มีความจำเป็นขาดแคลนที่สุดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กที่เปราะบางยากไร้ที่สุดอย่างครบบริบูรณ์ ในฐานะองค์กรคริสเตียนซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือทั่วโลก ศุภนิมิตฯ มีประสบการณ์ทำงานในกว่า 100 ประเทศ ผ่านการร่วมพันธกิจกับชุมชนและองค์กรต่างๆ เราจึงสามารถช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมคริสตจักรของท่านในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับครอบครัวและชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เด็ก ครอบครัวและชุมชนมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และนำมาถึงซึงแผ่นดินของพระเจ้า

 

เรามุ่งมั่นทำงานร่วมกับท่านด้วยความถ่อมใจ เพื่อกระทำพันธกิจของพระเจ้าบนโลกร่วมกันให้สำเร็จ เราอยากรู้จักและเรียนรู้นิมิตของท่านเพื่อสามารถตอบสนองงานรับใช้ของคริสตจักรของท่านเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตเด็กๆ เราสามารถเสริมสร้างและทำงานร่วมกันเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าได้หลากหลายวิธี เช่น การอธิษฐานเผื่อ การร่วมเป็นอาสาสมัคร การเข้าร่วม Campaign ต่างๆ การบริจาค การสนับสนุนทรัพยากร รวมทั้งการเสริมศักยภาพผู้นำคริสตจักรในเรื่องการอภิบาลชีวิตชุมชนเพื่อช่วยให้คริสตจักรของท่านเติบโตและสามารถกระทำพันธกิจได้สำเร็จ

ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำวิธีการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมที่สุดกับคริสตจักรของท่าน การมีส่วนร่วมจากท่าน ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ล้วนสนับสนุนให้เราต่างสามารถดำเนินพันธกิจของพระเจ้าให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและสำเร็จไปด้วยกันได้

ปี 2019 มูลนิธิศุภนิมิตฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิเด็กและการยุติความรุนแรงต่อเด็กให้เยาวชน 7,939 คนทั่วประเทศ

หากท่านต้องการพูดคุยเพื่อเริ่มต้นการร่วมพันธกิจเพื่อยืนหยัดเคียงข้างเด็กที่เปราะบางยากไร้ที่สุดร่วมกับเรา กรุณาส่่งอีเมลที่ sayumpoo_khunbankong@worldvision.or.th หรือโทร 02-022-9200 ทีมของเราจะทำงานร่วมกับคริสตจักรของท่านเพื่อร่วมกันค้นหาว่าการร่วมพันธกิจแบบไหนที่เหมาะสมและตรงกับความสนใจและความต้องการของคริสตจักรของท่านมากที่สุด

ทุกๆ 60 วินาทีครอบครัวได้มีน้ำสะอาด เด็กหิวโหยมีอาหารรับประทาน ครอบครัวมีอาชีพเพื่อเอาชนะความยากจน

เราขับเคลื่อนไปด้วยความเชื่ออย่างไร

ความเชื่อไม่เพียงแต่ช่วยให้งานของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า แต่ยังเป็นแรงหนุนเสริมให้พันธกิจของเราเกิดผลอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ผู้นำศาสนามักเป็นผู้ที่เข้าใจความจำเป็นขาดแคลนของผู้ที่เปราะบางยากไร้ที่สุดในชุมชนนั้นๆ ผู้นำศาสนาสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของชุมชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความเห็น และกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนตอบสนองความจำเป็นขาดแคลนภายในท้องถิ่น
ด้วยหลักคุณธรรมที่เรายึดถือร่วมกัน เรามองหาวิธีร่วมพันธกิจกับผู้นำของทุกศาสนาเพื่อร่วมกันแก้ไขค่านิยมและประเพณีดั้งเดิมที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นอุปสรรคกีดขวางเด็กทำให้ไม่สามารถมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ เช่น ประเด็นเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ อนามัยแม่และเด็ก ความเท่าเทียมกันทางเพศ และการปกป้องคุ้มครองเด็ก เราทำงานร่วมกับผู้นำศาสนาเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤติ เช่น สถานการณ์โควิด-19 เป็นต้น

ศุภนิมิตฯ ทำงานร่วมกับผู้นำศรัทธาเพื่อปกป้องชุมชน

ติดต่อทีมงานของเรา

อีเมลหาเราได้ที่ sayumpoo_khunbankong@worldvision.or.th หรือโทร 02-022-9200

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา