close

This option is currently not available

Close close
กลุ่มcoporatepartner

การร่วมพันธกิจกับภาคธุรกิจ

สร้างผลกระทบที่ยั่งยืน เพื่อธุรกิจของท่านและเพื่อโลกของเรา

ขอเชิญร่วมพันธกิจต่อสู้และแก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดไปอย่างยั่งยืน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนา และสาธารณกุศล ดำเนินพันธกิจการพัฒนาชุมชนยากไร้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ โดยมีแนวคิดในการแก้ปัญหาความยากจนแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นความสำคัญในด้านการศึกษา สุขภาพ อนามัย อาชีพ และการสร้างรายได้เสริม เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต

เราดำเนินพันธกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กๆ ซึ่งอาศัยในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุด โดยมีชุมชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านการทำงานร่วมกับหุ้นส่วน เราสามารถร่วมกันต่อสู้กับความยากจนโดยแก้ไขที่รากของปัญหา เราทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้แน่ใจว่าความเปลี่ยนแปลงนั่นจะยั่งยืนในระยะยาวและยังคงดำเนินต่อไปตราบนานเท่านานแม้ว่าเราจะออกจากพื้นที่ไปแล้วก็ตาม

นอกจากจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กที่เปราะบางยากไร้ที่สุด ความร่วมมือของเราจะมอบโอกาสให้พนักงานของท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของท่านเห็นคุณค่าในแบรนด์ขององค์กรของท่าน และแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้นำที่เปี่ยมวิสัยทัศน์ซึ่งให้ความใส่ใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาความยากจน

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของในการมอบโอกาสให้ผู้ยากไร้ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชน (CSR) ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดียิ่งขึ้น

โครงการต่างๆ ที่ท่านสามารถสนับสนุนเราได้

หากท่านประสงค์ติดต่อสอบถามเพื่อหาแนวทางการร่วมพันธกิจกับเรา กรุณาติดต่อทีม Corporate Relations ส่งอีเมลที่ anuparp_salabsaeng@wvi.org หรือโทร 02-022-9200 ext 235 มือถือ 094-4599396 โดยทีมงานเฉพาะด้านของเราจะดำเนินพันธกิจร่วมกับท่านตามความประสงค์เพื่อการบริจาคขององค์กรของท่าน

เพื่อเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

sac goals 2021

 that our focus (strategy) are contribute to. As we can not contribute to all 17 areas.

พระอาทิตย์ขึ้น

ทุก 60 วินาที หนึ่งครอบครัวได้มีน้ำดื่ม เด็กผู้หิวโหยได้รับประทานอาหาร หนึ่งครอบครัวจะได้รับเครื่องมือประกอบอาชีพเพื่อเอาชนะความยากจน

การเปลี่ยนแปลงอย่างครบบริบูรณ์ที่ท่านสร้างได้

องค์กรของท่านมีทางเลือกหลากหลายในการดำเนินพันธกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนอย่างครบบริบูรณ์ ท่านสามารถเลือกสนับสนุนโครงการหรือพื้นที่ หรือสนับสนุนเด็กตามความประสงค์ของท่าน ท่านกำหนดได้ว่า องค์กรต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด

ประโยชน์จากการร่วมพันธกิจกับศุภนิมิต

การร่วมพันธกิจเราทำให้สังคมเห็นถึงคุณธรรมที่บริษัทของท่านแสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กร ท่านสามารถ:

  • บริจาคเงินเพื่อลดหย่อนภาษี
  • ริเริ่มวิธีการระดมทุนและทรัพยากรจากหลากหลายช่องทาง
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในหลากหลายมิติ แสดงถึงจุดยืนที่ท่านมีร่วมกันกับลูกค้าหรือคู่ค้า
  • ประชาสัมพันธ์การร่วมพันธกิจโดยแสดงโลโก้ขององค์กรควบคู่กัน
  • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเรา
  • มอบความภาคภูมิใจให้พนักงานที่ได้ร่วมพันธกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  • รับทราบความก้าวหน้าเป็นระยะว่าชีวิตเด็กที่ท่านช่วยเหลือมีความเปลียนแปลงอย่างไร
  • มอบ "ทริปอิ่มใจ" เป็นรางวัลสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน
  • คืนกำไรส่วนหนึ่งให้ส่วนรวมเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไปผ่านการร่วมโครงการต่างๆ การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และการช่วยเหลือในเหตุภัยพิบัติ

พบกับพันธมิตรของเรา

partner logo

ข้อมูลเพิ่มเติม