close

This option is currently not available

Close close
กลุ่มcoporatepartner

การร่วมพันธกิจกับภาคธุรกิจ CSR

สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เพื่อธุรกิจของท่านและเพื่อโลกของเรา

ขอเชิญร่วมพันธกิจต่อสู้และแก้ไขปัญหาความยากจนให้หมดไปอย่างยั่งยืน

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศล ดำเนินพันธกิจการพัฒนาชุมชนยากไร้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ โดยมีแนวคิดในการแก้ปัญหาความยากจนแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นความสำคัญในด้านการศึกษา สุขภาพ อนามัย อาชีพ และการสร้างรายได้เสริม เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต

เราดำเนินพันธกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กๆ ซึ่งอาศัยในพื้นที่ที่ยากลำบากที่สุด โดยมีชุมชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงผ่านการทำงานร่วมกับหุ้นส่วน เราสามารถร่วมกันต่อสู้กับความยากจนโดยแก้ไขที่รากของปัญหา เราทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้แน่ใจว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะยั่งยืนในระยะยาวและยังคงดำเนินต่อไปตราบนานเท่านานแม้ว่าเราจะออกจากพื้นที่ไปแล้วก็ตาม

นอกจากจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กที่เปราะบางยากไร้ที่สุด ความร่วมมือของเราจะมอบโอกาสให้พนักงานของท่านได้มีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสาซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของท่านเห็นคุณค่าในแบรนด์ขององค์กรของท่าน และแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ซึ่งให้ความใส่ใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาความยากจน

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของในการมอบโอกาสให้ผู้ยากไร้ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชน (CSR) ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดียิ่งขึ้น

โครงการต่างๆ ที่ท่านสามารถสนับสนุนเราได้

หากท่านประสงค์ติดต่อสอบถามเพื่อหาแนวทางการร่วมพันธกิจ CSR กับเรา กรุณาติดต่อทีม Corporate Relations ส่งอีเมลที่ anuparp_salabsaeng@wvi.org หรือโทร 02-022-9200 ext 235 มือถือ 094-4599396 โดยทีมงานเฉพาะด้านของเราจะดำเนินพันธกิจร่วมกับท่านตามความประสงค์เพื่อการบริจาคขององค์กรของท่าน

เพื่อเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

sac goals 2021
พระอาทิตย์ขึ้น

ทุก 60 วินาที หนึ่งครอบครัวได้มีน้ำดื่ม เด็กผู้หิวโหยได้รับประทานอาหาร หนึ่งครอบครัวจะได้รับเครื่องมือประกอบอาชีพเพื่อเอาชนะความยากจน

การเปลี่ยนแปลงอย่างครบบริบูรณ์ที่ท่านสร้างได้

องค์กรของท่านมีทางเลือกหลากหลายในการดำเนินพันธกิจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนอย่างครบบริบูรณ์ ท่านสามารถเลือกสนับสนุนโครงการ CSR พื้นที่ที่ต้องการ ตลอดจนการสนับสนุนเด็กตามความประสงค์ของท่าน ท่านกำหนดได้ว่า องค์กรต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด

ประโยชน์จากการร่วมพันธกิจ CSR กับศุภนิมิต

การร่วมพันธกิจเราทำให้สังคมเห็นถึงคุณธรรมที่บริษัทของท่านแสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับพนักงานในองค์กร ท่านสามารถ:

 • บริจาคเงินเพื่อลดหย่อนภาษี
 • บริจาคเงินหรือบริจาคทุนการศึกษาเพื่อลดหย่อนภาษี
 • ริเริ่มวิธีการระดมทุนและทรัพยากรจากหลากหลายช่องทาง
 • ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรในหลากหลายมิติ แสดงถึงจุดยืนที่ท่านมีร่วมกันกับลูกค้าหรือคู่ค้า
 • ประชาสัมพันธ์การร่วมพันธกิจ CSR โดยแสดงโลโก้ขององค์กรควบคู่กับ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเรา
 • มอบความภาคภูมิใจให้พนักงานที่ได้ร่วมพันธกิจ CSR เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 • รับทราบความก้าวหน้าเป็นระยะว่าชีวิตเด็กที่ท่านช่วยเหลือมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • มอบ "ทริปอิ่มใจ" เป็นรางวัลสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน
 • คืนกำไรส่วนหนึ่งให้ส่วนรวมเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไปผ่านการร่วมโครงการต่างๆ การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และการช่วยเหลือในเหตุภัยพิบัติ

พบกับพันธมิตรของเรา

partner logo

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

 • CSR (Corporate Social Responsibility) หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการทำกิจกรรม CSR ขององค์กรนับเป็นการสร้างความตระหนักรู้ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อองค์กรที่จะนำแนวคิด CSR มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพราะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร สร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่บุคลากร ตลอดจนการสร้างธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับการคืนกำไรสู่สังคมและชุมชน

  การดำเนินโครงการ CSR จึงกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการทำธุรกิจสำหรับองค์กรทุกรูปแบบและช่วยให้องค์กรดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมต่อพนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง และในอุตสาหกรรมเดียวกัน

 • กิจกรรม CSR สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 รูปแบบกิจกรรม ดังนี้

  • การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion) การจัดหาเงินทุน วัสดุ หรือทรัพยากรขององค์กร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อประเด็นทางสังคมนั้นๆ 
  • การตลาดที่เกี่ยวโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) การบริจาคเงินรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขประเด็นทางสังคมซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทร่วมกับมูลนิธิโดยปราศจากการแสวงหากำไร 
  • การตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) กิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นหลัก
  • การบริจาคเพื่อการกุศล (Corporate Philanthropy) กิจกรรมที่เน้นไปยังการแก้ไขประเด็นทางสังคมต่างๆ ผ่านการบริจาคเงินทุนและวัตถุสิ่งของ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงเข้าสู่เป้าหมายและพันธกิจขององค์กร
  • การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) กิจกรรมที่ให้พนักงานหรือคู่ค้าเข้ามาลงแรงในการทำงานให้แก่ชุมชนหรือประเด็นทางสังคมต่างๆ สร้างแรงจูงใจและเป็นการสนับสนุนความสมัคครสมานสามัคคีแก่คนในองค์กร
  • การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible Business Practices) เป็นการปรับรูปแบบธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไขต่อปัญหาสังคม
 • มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมีความยินดีต่อการจัดกิจกรรม CSR ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคออนไลน์ทั้งเงินทุน เงินอุปการะ ทุนการศึกษา เงินสนับสนุนโครงการต่างๆ ตลอดจนการทำกิจกรรมอาสาเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่สร้างความผูกพันกับพนักงานภายในบริษัท 

 • หากต้องการร่วมพันธกิจ CSR กับเรา สามารถติดต่อทีม Corporate Relations ส่งอีเมลที่ anuparp_salabsaeng@wvi.org หรือโทร 02-022-9200 ext 235 มือถือ 094-4599396 โดยทีมงานเฉพาะด้านของเราจะดำเนินพันธกิจร่วมกับท่านตามความประสงค์เพื่อการบริจาคขององค์กรของท่าน