หน้าหลัก

01 มีนาคม 2563

ผู้บริหารระดับสูงศุภนิมิตเยี่ยมพื้นที่ทำงานใน จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา (Read in English)


ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ Mrs Teresa Ferrari, Regional Leader-East Asia Region, World Vision International ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรศุภนิมิต และมีประสิทธิภาพเกิดผลมากขึ้น


ที่ โครงการยุติวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จากการสนับสนุนงบประมาณของ กองทุนโลก ในจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารทั้งสองได้ไปเยี่ยมศูนย์บริการสุขภาพชุมชนในองค์การสะพานปลาและแคมป์ก่อสร้างมณีศรี พร้อมกับพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายประชากรข้ามชาติที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์บริการสุขภาพชุมชน ซึ่งการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในพื้นที่นี้ได้รับการประเมินระดับดีเด่น (ระดับเพชร) จากกรมควบคุมโรค


และที่จังหวัดพังงา ผู้บริหารมูลนิธิศุภนิมิตฯ และ World Vision International ได้ลงพื้นที่โครงการพัฒนาฯ ท้ายเหมือง เพื่อชมแปลงผักปลอดสารพิษของ กมลพร พินนาศักดิ์ ซึ่งได้รับการฟื้นฟูอาชีพจาก โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ และสามารถต่อยอดจนเป็นอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้จนถึงปัจจุบัน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


จากนั้นได้ไปเยี่ยมครอบครัวเด็กใน โครงการอุปการะเด็ก ในชุมชนชาวเลในพื้นที่การทำงานของ โครงการพัฒนาฯ ตะกั่วป่า และเยี่ยมชม ‘กิจกรรมคลินิกภาษาไทย’ ของ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ จากการสนับสนุนของ โครงการพัฒนาฯ คุระบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และวันนี้ไม่เพียงนักเรียนอ่านเขียนคล่องแต่ได้พัฒนาทักษะทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย เพราะโรงเรียนนำกิจกรรมคลินิกภาษาไทยไปบูรณาการกับกิจกรรมฐานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน