หน้าหลัก

26 กุมภาพันธ์ 2563

World Vision หรือมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
ประจำปี 2563
(Read in English)


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ โดย คุรุสภา จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ภายใต้คำขวัญวันครู ประจำปี 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” และได้มีพิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ให้กับบุคคลและนิติบุคคลจากทั่วประเทศ จำนวน 8 ราย โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ในการนี้ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรคริสเตียนเพื่อการพัฒนาและสาธารณกุศลที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลในปีนี้ ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานมูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในรางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หรือ World Vision กล่าวว่า รางวัลที่ World Vision ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยของ World Vision โดยนำองค์ความรู้จาก World Vision ซึ่งเป็นองค์กรสากลมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ในประเทศไทย มุ่งตอบสนองและส่งเสริมทุกๆ พัฒนาการของเด็ก ทั้งเด็กปฐมวัย เด็กในวัยเรียน และการพัฒนาทักษะชีวิตแก่เยาวชน โดยให้ความสำคัญกับเด็กเปราะบางและยากไร้ในประเทศไทย ผ่านการดำเนินโครงการ “อุปการะเด็ก” และโครงการอื่นๆ รวมจำนวน 76 โครงการ ในพื้นที่ดำเนินงาน 42 จังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ


“มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หรือ World Vision ยึดมั่นในคุณธรรมและความเชื่อของคริสเตียน ในการอุทิศตนเพื่อนำความอยู่ดีมีสุขไปสู่ประชากรที่เปราะบางยากไร้ที่สุดทั่วโลก เป็นงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และคนในชุมชนควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้นการสร้างความเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ อนามัยและโภชนาการ ชีวิตความเป็นอยู่และการสร้างความตระหนักให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันดูแลและปกป้องคุ้มครองเด็กให้มีชีวิตที่ปลอดภัย ร่วมไปถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กๆ ด้วย สำหรับการดำเนินงานพัฒนาด้านการศึกษานั้น เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ดร.สราวุธ ได้เพิ่มเติมรายละเอียดการดำเนินงานส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่เด็ก เพื่อให้เด็กยากไร้และเด็กทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม ว่า “ในแต่ละปี มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย หรือ World Vision ได้ดำเนินการสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลกว่า 700 แห่ง ให้เกิดความพร้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก และพร้อมสำหรับการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ อนามัยและโภชนาการที่ดี ทั้งการซ่อม สร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงอาหาร และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน และยังมีการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้สามารถอ่านออกเขียนได้ ผ่านการดำเนินงานโครงการอ่านออก เขียนได้ ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมีคุณภาพ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาหลักสูตรอ่านออกเขียนได้ทันใจฯ ซึ่งมี คุณถาวร อินทรสร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม จ.นครราชสีมา เป็นประธานฯ และมีคณะทำงานที่เป็นเครือข่ายจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคอีสาน เฉพาะในปีที่ผ่านมา มีครูจากโรงเรียนต่างๆ กว่า 450 แห่ง ได้รับการอบรมไปแล้วถึง 2,000 คน ส่งผลให้เด็กนักเรียนระดับประถมมากกว่า 40,000 คน ในชุมชนห่างไกลมีพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนตามเกณฑ์”


“รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปการะและผู้บริจาคที่ได้แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กๆ ในพื้นที่ยากไร้ ทำให้ World Vision สามารถดำเนินงานพัฒนาการศึกษาและความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญ การดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุน ความร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินงานของ World Vision ทั่วประเทศ ที่ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขแก่เด็กร่วมกับ World Vision” ดร.สราวุธ กล่าวในตอนท้าย