หน้าหลัก

23 สิงหาคม 2561

ยาหม่องไพล ทักษะใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (Read in English)


สมุนไพรไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 มีเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กนักเรียนเกิดปัญญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งปลูกฝังเด็กๆ มีความภูมิใจในวัฒนธรรมและคุณค่าของความเป็นไทยทำให้หันมาสนใจสมุนไพรไทยซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้สนับสนุนการแปรรูปสมุนไพรสู่การพึ่งตนเองยุคไทยแลนด์ 4.0


น้องสุ เด็กหญิงสุธินันท์ อายุ 11 ปี เป็นเด็กในโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ พื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนฯ บ่อเกลือ จ.น่าน น้องสุ ได้นำไพลและขมิ้นซึ่งที่บ้านปลูกไว้มาให้ครูสำเนียง ทองไชย ครูที่โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ เพื่อใช้ทำยาหม่องไพลในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา น้องสุ และเพื่อนนักเรียนชั้น ป. 5 –ป.6 รวมกลุ่มกัน 5 คนใช้เวลาในชั่วโมงและหลังเลิกเรียนในวันธรรมดาช่วยกันทำยาหม่องไพล เป็นผลิตภัณฑ์เชิดหน้าชูตาของโรงเรียนฯ เด็กๆ นำกลับไปบ้านให้ครอบครัวใช้ จำหน่ายให้กับผู้สั่งซื้อผ่านสหกรณ์โรงเรียน เมื่อถึงสิ้นปีเด็กๆ จะได้รับเงินปันผลจากการทำกิจกรรม น้องสุ และเพื่อนๆ มีค่าขนมและมีเงินฝากออมทรัพย์ที่โรงเรียนเพิ่มขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุขที่ได้มอบสุขภาพดีให้ทุกคน


มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้สนับสนุนโรงเรียนฯ แปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ยาหม่อง รวมทั้งเอาความรู้เรื่องสมุนไพรมาขยายต่อทั้งที่บ้านและชุมชน ช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอีกทางหนึ่งด้วย


Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“อยากให้เด็กๆ เห็นคุณค่าสมุนไพรและพึ่งพาตนเอง เรียนรู้ทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และต่อยอดทำอาชีพในอนาคต ขอบคุณผู้อุปการะในโครงการฯ นี้ที่ช่วยให้ทักษะใหม่” ครูสำเนียง ยิ้มสุขใจ


“ หนูรู้สึกชอบและสนุก ได้ประสบการณ์ด้วยค่ะ” เด็กน้อยช่างจำนรรจา นายแสวง พ่อของน้องสุเสริมขึ้นว่า “ตอนนี้ทางบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับสนับสนุนเลี้ยงไก่พื้นเมืองและยังได้พันธุ์ข้าวไร่อีกด้วย ขอบคุณผู้อุปการะครับ”