หน้าหลัก

29 กุมภาพันธ์ 2563

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างเด็กให้อ่านเขียนคล่อง และทักษะชีวิตดีพร้อม (Read in English)


เพราะการอ่านออกเขียนได้เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นรากฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ สามารถเติมเต็มความรู้ให้กับเด็กได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการหนุนเสริมเติมเต็มสถานศึกษาที่ยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆ ให้สามารถพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี


อย่างไรก็ตาม การสร้างเด็กให้อ่านเขียนคล่อง และทักษะชีวิตดีพร้อม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ พื้นที่ดำเนินงาน โครงการพัฒนาฯ แม่แตง จ.เชียงใหม่ จึงร่วมมือกับ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากโรงเรียนในพื้นที่รวม 10 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนสันป่าสักวิทยา โรงเรียนบ้านช้างใน โรงเรียนบ้านปางฮ่าง โรงเรียนบ้านผาหมอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง โรงเรียนสบเปิงวิทยา โรงเรียนบ้านเมืองกื๊ด โรงเรียนวัดท่าข้าม และโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ทั้ง 10 โรงเรียนต่างก็มีปัญหาร่วมเดียวกันคือ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธุ์ เติบโตและคุ้นชินกับการใช้ภาษาถิ่นตามชาติพันธุ์เป็นหลัก ทำให้เมื่อเข้าสู่การเรียน เด็กๆ มีปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทย สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เด็กไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ นอกจากนี้เด็กๆ ยังมีสัดส่วนไม่ได้ศึกษาต่อในจำนวนที่มากเนื่องจากต้องไปทำงานในภาคการเกษตรกับครอบครัว โครงการพัฒนาฯ แม่แตง จึงดำเนินการเติมความพร้อมให้กับครู และโรงเรียนเครือข่ายในด้านต่างๆ ทั้งการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เพื่อให้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญไปกว่านั้น การเติมทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กๆ ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กเกิดทางเลือกสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และยังเป็นแนวทางสำหรับเด็กในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วย


ด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างเด็กให้อ่านเขียนคล่อง และทักษะชีวิตดีพร้อม เกิดเป็นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพให้กับเด็กๆ ที่ อ.แม่แตง หลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมสอนซ่อมเสริมการอ่านและเขียนให้กับเด็กนักเรียน กิจกรรมเล่นคือเรียน เรียนคือเล่น เพื่อพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่เกิดประโยชน์ทั้งการสร้างความพร้อมด้านอาหารและโภชนาการให้กับนักเรียน และยังเป็นการเรียนรู้ทักษะอาชีพของเด็กนักเรียนด้วย รวมไปถึงกิจกรรมทักษะอาชีพการทำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มต่างๆ ที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนในการเรียนรู้อาชีพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของชุมชนที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากยิ่งขึ้น

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ผอ.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด ในฐานะประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า กิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ทั้งการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน การพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียน ทั้งการสอนสำหรับเด็กนักเรียนทั่วไป และเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมทักษะอาชีพต่างๆ ด้วย


“ระยะเวลา 10 ปีกว่าที่เราสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษาขึ้นมา ผมในฐานะประธานฯ ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ให้การสนับสนุนเติมเต็มสถานศึกษาให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก เมื่อหลายๆ ส่วนมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ผลดีที่เกิดขึ้นช่วยพัฒนาเด็กๆ ให้เติบโต ประสบความสำเร็จ มีงานทำ อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ขอบคุณที่ให้การเติมเต็มเด็กๆ ของเรา ขอบคุณครับ” ผอ.ณรงค์ กล่าว