หน้าหลัก

23 มีนาคม 2561

รากฐานแห่งการเรียนรู้เด็กเล็กที่สบเมย (Read in English)


นับแต่วันเปิดโรงเรียนบ้านห้วยม่วงซึ่งยาวนานกว่า 30 ปีมาแล้ว วันนี้ โรงเรียนแห่งนี้มีงานฉลองครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปี ทุกใบหน้ามีรอยยิ้ม ทั้งเด็กนักเรียนและคุณครูต่างสุขใจที่ได้เห็นอาคารเรียนหลังใหม่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ฝันไป อาคารเรียนอนุบาลใหม่เอี่ยมสวยงามหลังนี้พร้อมใช้งานแล้ว


โรงเรียนบ้านห้วยม่วงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อน ห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน 220 กิโลเมตร การเดินทางเข้าถึงยากลำบาก คลื่นสัญญาณโทรศัพท์รับได้บางจุด โรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถม 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 84 คน สุวิทย์ ชาวไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้ข้อมูลว่า มีอาคารเรียนเพียงสามหลัง คือ อาคารเรียน ป.1-3 อาคารเรียน ป.4-6 ส่วนอาคารอนุบาลหลังเก่าสร้างด้วยไม้มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเพราะสร้างมานานแล้ว งบสนับสนุนด้านอาคารจากรัฐบาลมีไม่เพียงพอ โรงเรียนฯ ยังขาดแคลนอีกมาก ส่วนผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง มีฐานะยากจน ไม่สามารถสนับสนุนเด็กๆ ให้มีพัฒนาการและความพร้อมด้านการศึกษา


บริษัท ไทย เคเอ็ม เทค จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างรากฐานการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กจึงให้งบสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่เพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 23 คน มีห้องเรียนที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ประจำวัน มีชั้นหนังสือใหม่สีสันสวยงาม โต๊ะสำหรับเรียนอ่านเขียนหนังสือใหม่ลายการ์ตูนดึงความสนใจเด็กได้เป็นอย่างดี อีกทั้งโรงเรียนฯ มีห้องน้ำที่เหมาะสมกับเด็กอนุบาล


“เราทุกคนดีใจมาก เด็กๆ จะได้รับประโยชน์ในการใช้อาคารเรียนใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่มอบโอกาสการศึกษาให้กับเด็กโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเด็กเป็นสำคัญ”นางสาวกัลยา สอโพ ครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง พูดด้วยความดีใจ


ประสงค์ ศรีพิทักษ์ดำรง ผู้จัดการโครงการพัฒนาฯ สบเมยเล่าว่า โรงเรียนแห่งนี้เป็นหนึ่งในห้าแห่งที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ เข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในตำบลแม่สวด ภายใต้ โครงการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของเด็กฯ สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการทำงานโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง “รากฐานแห่งการเรียนรู้” (Learning Roots Plus) และ “กระตุ้นการอ่านออกเขียนได้” (Literacy Hand in Hand) อาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่นี้จึงช่วยให้เด็กอนุบาลมีความสุขกับการเรียนรู้กับครูในแต่ละวัน สนุกกับการเล่น และมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ สมเจตนาของผู้ให้ซึ่งปรารถนาจะเสริมสร้างรากฐานการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่นี่

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


นอกจากการสนับสนุนอาคารเรียนโดย บริษัท ไทย เคเอ็ม เทค จำกัดแล้ว โครงการพัฒนาฯ สบเมย ยังได้สนับสนุนเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็กได้เล่นกันภายในอาคารอีกด้วย เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก และยังสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปปลูกสำหรับนำผลผลิตมาจัดทำเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนของโรงเรียน การสนับสนุนที่ผ่านมาช่วยให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้มากขึ้น และเด็กๆ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยจากอาหารที่ปลอดภัย