ขอบคุณ "โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม"

ยินดีบริจาคสนับสนุน "โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม"

เงินบริจาคอย่างต่อเนื่องของท่านช่วยให้เด็กยากไร้ได้กินมื่อเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องทุกวัน

กรุณาใส่จำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1 บาท / หรือหากท่านต้องการรับใบเสร็จโปรดระบุยอดเงิน 100 บาทขึ้นไป