ยินดีบริจาคสนับสนุนกองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

ยินดีบริจาคสนับสนุนกองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

เด็กๆ และครอบครัวยากไร้กำลังรอความช่วยเหลือจากท่านเพื่ออยู่รอดและฟื้นฟูจากวิกฤตครั้งนี้ เงินบริจาคของท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆ อย่างน้องกฤติกาได้

บริจาคขั้นตำ 100 บาท