บริจาค 100 บาท เพื่อสนับสนุนเข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กยากไร้ในยามเกิดวิกฤตเร่งด่วน

ยินดีบริจาคสนับสนุนกองทุนบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน

เด็กๆ และครอบครัวยากไร้กำลังรอความช่วยเหลือจากท่านเพื่ออยู่รอดและฟื้นฟูจากวิกฤตครั้งนี้ เงินบริจาคของท่านสามารถช่วยเหลือเด็กๆ อย่างน้องกฤติกาได้

บริจาคขั้นตำ 100 บาท