The Heart of Giving​ หัวใจแห่งการให้​

The Heart of Giving​

โครงการหัวใจแห่งการให้ เรียนรู้จักการอดออม แบ่งปัน เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

โครงการ The Heart of Giving โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมา 14 ปีแล้ว ในแต่ละปีมีเยาวชนเข้าร่วมแบ่งปันกว่า 20,000 คน โดยความร่วมมือกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ทั้งในเขตกรุงเทพฯและภูมิภาคเพื่อปลูกฝังนิสัยแห่งการออมให้กับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยการให้นักเรียนที่เข้าร่วมออมเงินหยอดใส่กระปุกที่มูลนิธิฯจัดเตรียมให้ คนละเล็กละน้อยเป็นเวลา 60 วัน เงินที่เกิดจากการออมนี้จะนำมาช่วยเหลือและสร้างโอกาสที่ดีให้กับเพื่อนๆ ในพื้นที่ห่างใกลยากไร้ เป็นการบ่มเพาะหัวใจแห่งการให้เพื่อผู้อื่นและสร้างจิตสาธารณะแห่งการทำความดีให้เติบโตขึ้นในหัวใจของเด็กไทย

นำไปช่วยเหลือ 3 โครงการของมูลนิธิฯ

ภาพความประทับใจ

เพ้นท์กระเป๋าส่งกำลังใจให้น้อง
เพนท์สีเพื่อน้องท้องอิ่ม
ดนตรีระดมทุนจิตอาสา
ถ่ายรูประดมทุน