The Heart of Giving​ หัวใจแห่งการให้​

The Heart of Giving​

โครงการหัวใจแห่งการให้ เรียนรู้จักการอดออม แบ่งปัน เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

โครงการ The Heart of Giving โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมา 14 ปีแล้ว ในแต่ละปีมีเยาวชนเข้าร่วมแบ่งปันกว่า 20,000 คน โดยความร่วมมือกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ทั้งในเขตกรุงเทพฯและภูมิภาคเพื่อปลูกฝังนิสัยแห่งการออมให้กับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยการให้นักเรียนที่เข้าร่วมออมเงินหยอดใส่กระปุกที่มูลนิธิฯจัดเตรียมให้ คนละเล็กละน้อยเป็นเวลา 60 วัน เงินที่เกิดจากการออมนี้จะนำมาช่วยเหลือและสร้างโอกาสที่ดีให้กับเพื่อนๆ ในพื้นที่ห่างใกลยากไร้ เป็นการบ่มเพาะหัวใจแห่งการให้เพื่อผู้อื่นและสร้างจิตสาธารณะแห่งการทำความดีให้เติบโตขึ้นในหัวใจของเด็กไทย

นำไปช่วยเหลือ 3 โครงการของมูลนิธิฯ

ภาพความประทับใจ

โรงเรียนเซนต์เทเรซาเข้าร่วมโครงการ the heart of giving
โรงเรียนสาธิตเกษตรเข้าร่วมโครงการ the heart of giving
โรงเรียนอำนวยศิลป์เข้าร่วมโครงการ the heart of giving
โรงเรียนไทยคริสเตียนเข้าร่วมโครงการ the heart of giving
โรงเรียนกสิณธรวิทยาเข้าร่วมโครงการ the heart of giving
โรงเรียนดวงวิภาเข้าร่วมโครงการ the heart of giving
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต เข้าร่วมโครงการ the heart of giving
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว เข้าร่วมโครงการ the heart of giving
โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ เข้าร่วมโครงการ the heart of giving
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี เข้าร่วมโครงการ the heart of giving
โรงเรียนภารตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ the heart of giving
โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา เข้าร่วมโครงการ the heart of giving