The Heart of Giving​ หัวใจแห่งการให้​

The Heart of Giving​

โครงการหัวใจแห่งการให้ เรียนรู้จักการอดออม แบ่งปัน เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

โครงการ The Heart of Giving โดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมา 15 ปีแล้ว ในแต่ละปีมีเยาวชนเข้าร่วมแบ่งปันกว่า 20,000 คน โดยความร่วมมือกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ทั้งในเขตกรุงเทพฯและภูมิภาคเพื่อปลูกฝังนิสัยแห่งการออมให้กับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วยการให้นักเรียนที่เข้าร่วมออมเงินหยอดใส่กระปุกที่มูลนิธิฯจัดเตรียมให้ คนละเล็กละน้อยเป็นเวลา 60 วัน เงินที่เกิดจากการออมนี้จะนำมาช่วยเหลือและสร้างโอกาสที่ดีให้กับเพื่อนๆ ในพื้นที่ห่างใกลยากไร้ เป็นการบ่มเพาะหัวใจแห่งการให้เพื่อผู้อื่นและสร้างจิตสาธารณะแห่งการทำความดีให้เติบโตขึ้นในหัวใจของเด็กไทย

Heart of Giving fact sheet

นำไปช่วยเหลือ 3 โครงการของมูลนิธิฯ

เข้าร่วมปีที่ 1-5

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
โรงเรียนกุหลาบวิทยา
โรงเรียนดวงพร
โรงเรียนดวงพร
โรงเรียนถาวรานุกูล
โรงเรียนถาวรานุกูล
โรงเรียนภารตวิทยาลัย
โรงเรียนภารตวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
โรงเรียนราชดำริ
โรงเรียนราชดำริ
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา
โรงเรียนสหบำรุงวิทยา
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
โรงเรียนอำนวยศิลป์
โรงเรียนอำนวยศิลป์

เข้าร่วมปีที่ 6-10

โรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูล
โรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูล
โรงเรียนกอบวิทยา
โรงเรียนกอบวิทยา
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
โรงเรียนปิยะฉัตร
โรงเรียนปิยะฉัตร
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
โรงเรียนศิริเพ็ญ
โรงเรียนศิริเพ็ญ
โรงเรียนศึกษากิจศึกษา
โรงเรียนศึกษากิจศึกษา
โรงเรียนสัจจพิทยา
โรงเรียนสัจจพิทยา
โรงเรียนสุขฤทัย
โรงเรียนสุขฤทัย
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

เข้าร่วมปีที่ 11 -15

โรงเรียนเซนต์เทเรซา
โรงเรียนเซนต์เทเรซา
โรงเรียนเซนต์จอห์น
โรงเรียนเซนต์จอห์น
โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา
โรงเรียนเผยอิง
โรงเรียนเผยอิง
โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา
โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา
โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์
โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์
โรงเรียนแสงหิรัญ
โรงเรียนแสงหิรัญ
โรงเรียนแสงอรุณ
โรงเรียนแสงอรุณ
โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนไทยคริสเตียน
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง
โรงเรียนกงลี้จงซัน
โรงเรียนกงลี้จงซัน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนกสิณธรวิทยา
โรงเรียนกสิณธรวิทยา
โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่
โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่
โรงเรียนจำนงค์วิทยา
โรงเรียนจำนงค์วิทยา
โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา
โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว
โรงเรียนบูรณะศึกษา
โรงเรียนบูรณะศึกษา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
โรงเรียนพันธะวัฒนา
โรงเรียนพันธะวัฒนา
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา
โรงเรียนสวนบัว
โรงเรียนสวนบัว
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสายอักษร
โรงเรียนสายอักษร
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี