ถาม-ตอบข้อสงสัย

คำถามยอดฮิต

1. เมื่อท่านตัดสินใจอุปการะเด็ก ท่านจะได้รับอะไรบ้าง?
2. เงินบริจาคที่ได้รับจากผู้อุปการะ จะนำไปใช้อย่างไร?
3. ท่านจะอุปการะเด็กได้นานเพียงใด?
4. ท่านจะไปเยี่ยมเด็กได้ไหม?
5. เงินพิเศษและของขวัญต่างๆ จากผู้อุปการะ เด็กจะได้รับโดยตรงหรือไม่?
6. จะส่งเงินอุปการะเด็กได้อย่างไร?
7. ความรับผิดชอบในการใช้เงินบริจาคของท่าน?
8. พันธกิจพิเศษของมูลนิธิฯ มีอะไรบ้าง?

เมื่อท่านตัดสินใจอุปการะเด็ก ท่านจะได้รับอะไรบ้าง?

• ประวัติพร้อมรูปถ่ายของเด็กในความอุปการะ
• รายงานพัฒนาการประจำปีของเด็ก
• เอกสารต่างๆ ตามวาระ
นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับเด็กทางจดหมายได้โดยติดต่อผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ และเหนือสิ่งอื่นใด ท่านจะได้รับความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กน้อยผู้ยากไร้ให้มีอนาคตที่ดีขึ้น


เงินบริจาคที่ได้รับจากผู้อุปการะจะนำไปใช้อย่างไร?

เงินบริจาคของท่านจะนำไปรวมกับเงินของผู้อุปการะเด็ก ท่านอื่นๆ ในโครงการเดียวกัน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ของโครงการนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงกัน เด็กและครอบครัวจะไม่ได้รับเงินสดโดยตรง แต่เงินบริจาคจะถูกนำไปใช้ในพื้นที่เป้าหมายที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี และช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้แก่ครอบครัวและชุมชนของเด็ก อาทิเช่น สนับสนุนชุดนักเรียน หนังสือสมุดเรียนแก่เด็ก ตรวจและดูแลสุขภาพอนามัยสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน สอนให้เด็กมีจริยธรรมที่ดี ให้ความรู้และฝึกอบรมอาชีพเสริม แก่เด็กและครอบครัวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ความรู้ด้านงานพัฒนาแก่ผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชนให้มีน้ำดื่มน้ำใช้อย่างถูกสุขลักษณะ และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การดำเนินงานในโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะมีเจ้าหน้าที่โครงการของมูลนิธิฯ ร่วมทำงานกับคนในชุมชน ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนองต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้อย่างดีที่สุดและสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการจะใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของเด็กครอบครัวและชุมชนนั้นๆ


ท่านจะอุปการะเด็กได้นานเพียงใด?

การเข้าร่วมโครงการอุปการะเด็กขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่านไม่มีการจำกัดจำนวนเด็ก หรือระยะเวลาในการอุปการะ ท่านอาจให้ความอุปการะเด็กตลอดอายุของแต่ละโครงการ หรือเท่าที่เด็กอยู่ในพื้นที่โครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ หรือจนกระทั่งเด็กและครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได้ แต่การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กยากไร้คนหนึ่งอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จะทำให้ท่านได้เห็นพัฒนาการของเด็กและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานพัฒนา อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่สะดวกหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ ทำให้ไม่สามารถอุปการะเด็กต่อไปได้ มูลนิธิฯ จะจัดหาผู้อุปการะเด็กท่านใหม่เพื่อดูแลเด็กต่อไปจนกว่าเขาจะเรียนจบขั้นสูงสุด

กรณีที่เด็กในความอุปการะของท่านต้องย้ายออกนอกชุมชนพร้อมครอบครัวและยากต่อการติดตามผลของเจ้าหน้าที่โครงการของมูลนิธิฯ ท่านจะได้อุปการะเด็กคนใหม่ที่อยู่ในชุมชนเดิมหรือเด็กคนใหม่จากโครงการอื่นของมูลนิธิฯ ตามแต่การตัดสินใจของท่าน


ท่านจะไปเยี่ยมเด็กได้ไหม?

การเยี่ยมเยียนของผู้อุปการะจะทำให้ท่านมีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับเด็ก ได้รู้จักและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ ท่านจะพบด้วยตัวของท่านเองว่า ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตของเด็กและครอบครัวมของเขา

ผู้อุปการะที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเด็กเป็นการส่วนตัว ขอให้แจ้งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์เพื่อการเตรียมงาน หรือไม่เช่นนั้นผู้อุปการะสามารถเยี่ยมเด็กได้ เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดกิจกรรมวันผู้อุปการะพบเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนงานของมูลนิธิฯ ทั้งนี้การเยี่ยมเยียนเด็กแต่ละครั้ง ผู้อุปการะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น


เงินพิเศษและของขวัญต่างๆ จากผู้อุปการะ เด็กจะได้รับโดยตรงหรือไม่?

ได้ เด็กในความอุปการะจะได้รับเงินพิเศษและของขวัญต่างๆ ที่ผู้อุปการะส่งให้โดยประสานงานผ่านมูลนิธิฯ เด็กจะได้รับเงินพิเศษเต็มจำนวน เมื่อได้รับแล้วเด็กจะเขียนจดหมายขอบคุณให้กับผู้อุปการะ ซึ่งมูลนิธิฯ จะดูแลและรายงานค่าใช้จ่ายให้กับผู้อุปการะทราบ


จะส่งเงินอุปการะเด็กได้อย่างไร?

กรุณาส่งเงินอุปการะเป็นธนาณัติ หรือเช็คขีดคร่อม หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิ หรือใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของท่าน โดยท่านสามารถส่งเงินอุปการะเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือนหรือ รายปี ก็ได้

ภายหลังการส่งเงินทุกครั้ง ขอความกรุณาแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน และลงบันทึกการรับเงินบริจาคของท่านได้ถูกต้องทั้งจำนวนเงิน และวันเดือนปีที่ชำระ (ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศของกระทรวงการคลัง)


ความรับผิดชอบในการใช้เงินบริจาคของท่าน?

มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ตลอดจนการใช้จ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอจากคณะผู้ตรวจสอบทั้งระดับภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าเงินบริจาคนั้นถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมและนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างแท้จริง

เงินบริจาคส่วนหนึ่ง มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลเด็กในความอุปการะได้อย่างใกล้ชิด ใช้ประสานงานร่วมกับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ได้อย่างเต็มที่ และใช้ในการผลิตสื่อเพื่อแจ้งข่าวสาร อีกทั้งการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าให้ผู้อุปการะได้ทราบเป็นระยะๆ งบประมาณที่ใช้ในส่วนนี้จะไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินที่ได้รับบริจาคตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่กำหนดไว้


พันธกิจพิเศษของมูลนิธิฯ มีอะไรบ้าง?

นอกจากโครงการอุปการะเด็กแล้ว มูลนิธิฯ มีการดำเนินพันธกิจพิเศษในด้านต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งจากผู้บริจาครายบุคคล หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ • โครงการป้องกันการค้ามนุษย์
• โครงการปกป้องคุ้มครองเด็ก
• โครงการยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี
• โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
• โครงการสร้างความคระหนักรู้และการป้องกันโรคเอดส์ โรคมาลาเรีย และโรคไข้เลือดออก
• โครงการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
• โครงการช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน
• โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม
• โครงการส่งน้องจบปริญญาตรี
• โครงการพิเศษอื่นๆ ตามความต้งอการจำเป็นเฉพาะของชุมชน


...เงินบริจาคด้วยความเมตตาของผู้อุปการะและผู้บริจาคทุกบาท ได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดผลสูงสุดสำหรับเด็กผู้ยากไร้ ครอบครัว และชุมชนที่รอความหวัง...

©2018 World Vision Foundation of Thailand. All rights reserved.