close

This option is currently not available

Close close
เด็กชายยิ้ม

เรานำเงินบริจาคของท่านไปดำเนินงานอย่างไร

เพื่อให้หลายชีวิตได้เปลี่ยนแปลงอย่างครบบริบูรณ์ไปตลอดกาล เราทำสิ่งเหล่านี้

เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กอย่างครบบริบูรณ์

ด้วยแรงสนับสนุนจากทุกท่าน ในปี 2021 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยสามารถช่วยเหลือเด็กกว่า 7.8 ล้านคนใน 46 จังหวัด ผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นทำงานโดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่โรงเรียน และยังได้รับประโยชน์จากการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แนวทางการบริหารการศึกษาในสถานการณ์โรคโควิด-19 

นอกเหนือไปกว่านั้น ประชากรแรงงานข้ามชาติ รวมถึงครอบครัว และชุมชน กว่า 82,000 คน ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ส่งเสริมความรู้และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการบริการด้านสุขภาพ

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะผู้สนับสนุนของเราทุกท่านทั่วทั้งประเทศผู้เชื่อว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาส

ในปี 2021 มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้นำเงินบริจาคจำนวน 416 ล้านบาท ไปดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่พัฒนาของเราซึ่งดำเนินโครงการอุปการะเด็กและโครงการพิเศษอื่น เพื่อพวกเขาได้มีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขมากขึ้น

 

กราฟใช้จ่ายเงินบริจาคอย่างไร

ท่านจะทราบหรือไม่ว่า เงินบริจาคของท่านนำไปใช้อย่างไร

เมื่อท่านบริจาคให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและชุมชนที่ด้อยโอกาสที่สุด เราทำงานจริงผ่านเจ้าหน้าที่ของเรา ร่วมกับองค์กรหุ้นส่วนในพื้นที่ที่เราไว้วางใจ เรายังสนับสนุนชุมชนให้ตระหนักและรักษาสิทธิของพวกเขามากขึ้น นอกจากนี้ องค์กรเรายังได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจบัญชีภายนอกเป็นประจำทุกปี และได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า เราจะใช้เงินบริจาคของท่านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราได้สัญญาไว้ นั่นคือ เพื่อช่วยเหลือเด็กและชุมชนที่เปราะบางยากไร้ที่สุด

ท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าในการทำงานของเราผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมูลนิธิฯ รายงานพัฒนาการเด็กในความอุปการะ รวมถึงข่าวสารและกิจกรรมซึ่งเราประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์และสื่อต่างๆ

เราร่วมกันเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กยากไร้กว่า 10 ล้านคนโดยการแก้ไขปัญหาที่รากของความยากจน

ทำไมต้องเลือกบริจาคให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ

ด้วยประสบการณ์ 48 ปี เราทราบดีว่าสามารถทำความเพื่อนำความหวังไปสู่เด็กและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและเต็มไปด้วยความท้าทายที่สุดในประเทศไทยได้อย่างไร

ด้วยน้ำใจจากผู้สนับสนุนทั่วประเทศ เราสามารถทำงานใน 42 จังหวัดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กว่า 10 ล้านคนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

เมื่อท่านบริจาคเงินให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะนำเงินบริจาคของท่านไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของเราทำงานเคียงข้างชุมชนที่เรารับใช้โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่เปราะบางยากไร้ที่สุดเพื่อเอาชนะความยากจนเพื่อสามารถดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนและครบบริบูรณ์ ท่านจะมั่นใจได้ว่าเงินบริจาคของท่านจะได้นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือที่สุด

ผู้ได้รับความช่วยเหลือจากท่าน

ท่านสามารถช่วยได้อย่างไร

ยังมีสิ่งที่เราต้องทำอีกมากมาย

ยังมีเด็กอีกหลายล้านคนที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอด เด็กเหล่านี้อาจไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตวัยเด็ก ไม่มีครอบครัว หรือแม้แต่ความหวัง

เราทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวผ่าน "โครงการอุปการะเด็ก" พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ เราดำเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและชุมชนสามารถรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เราตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วน เช่น สนับสนุนอาหารเช้าผ่านโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีสำหรับเด็ก เราให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็ก ครอบครัว และชุมชนสามารถกลับมายืนบนลำแข้งของตัวเองได้อีกครั้ง

สิ่งเหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลยปราศจากความช่วยเหลือจากทุกท่าน

 ร่วมบริจาคในวันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กเปราะบางยากไร้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา