ช่องทางการรายงานเหตุการณ์  (Reporting Channels) 

มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้สร้างช่องทางสำหรับการรายงานหากมีการพบเห็นพฤติกรรมที่บ่งบอกหรือเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดของเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแจ้งรายงานผ่านช่องทางดังต่อไปนี้  

ทางโทรศัพท์ หมายเลข 063 192 1000  ติดต่อฝ่ายงานปกป้องคุ้มครอง 

ส่งงข้อความผ่านไลน์   ไอดีไลน์ @sbw2403v 

หรือแจ้งเรื่องทางอีเมลที่  THAO_ireport@wvi.org  

เมื่อฝ่ายงานปกป้องคุ้มครอง ได้รับการแจ้งเหตุ จะดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่ามีการปฏิบัติที่เป็นการล่วงละเมิด มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะดำเนินงานตามบทลงโทษอย่างรุนแรง พร้อมดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดด้วย 

นอกจากการรายงานเหตุโดยตรงต่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ แล้ว ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการกระทำรุนแรงต่อเด็ก ท่ายยังสามารถแจ้งต่อหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง คือ ศูนย์ประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมายเลข 1300 หรือ โทร. 191 ในกรณีที่เหตุการละเมิดที่ท่านพบพิจารณาแล้วว่ามีอันตราย และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

“มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  เพื่อเด็กทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ มีชีวิตที่ปลอดภัย และได้รับการปกป้องคุ้มครอง และการเคารพถึงสิทธิ ความเท่าเทียมของคนทุกคน” 

 

Safeguarding
ส่งข้อความผ่านไลน์ ไอดีไลน์ @sbw2403v หรือ QR โค้ด

Safeguarding