โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก
“It takes you and me to end violence against children” - Beyond the Boundary.

ความรุนแรงต่อเด็กเกิดขึ้นทั้งที่บ้าน โรงเรียน และทุกๆ สถานที่ที่อยู่แวดล้อมตัวเด็ก ความรุนแรงต่อเด็กเกิดขึ้นได้ทั้งในชุมชนเมือง และหมู่บ้านเล็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล ยิ่งไปกว่านั้น เด็กเปราะบาง ยากไร้ ขาดโอกาสในชีวิต มีโอกาสมากที่จะถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ

องค์การสหประชาชาติระบุว่าประเทศไทยติดอันดับสถิติคดีความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จากข้อมูลรายงานการกระทำรุนแรงต่อเด็กของประเทศไทยของหลายๆ หน่วยงาน พบว่า การกระทำรุนแรงต่อเด็กเกิดขึ้นมากที่สุด ที่บ้าน โดยผู้ที่กระทำรุนแรงต่อเด็กส่วนใหญ่คือพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนที่ดูแลเลี้ยงดูพวกเขา ทั้งหมดล้วนมีที่มาจากหลายสถานการณ์ในครอบครัว ตั้งแต่เรื่องของความขัดสน ด้อยโอกาส ขาดแคลนความจำเป็นพื้นฐานของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ไปจนถึงเรื่องของการขาดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ดูแลเด็ก ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลให้เกิดการกระทำรุนแรงต่อเด็กได้ทั้งสิ้น

เนื่องจากการกระทำรุนแรงต่อเด็กส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตของเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินงาน โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก “It takes you and me to end violence against children” ในการทำงานเพื่อ ยุติความรุนแรงทางด้านร่างกายและจิตใจต่อเด็กภายในครอบครัว ซึ่งจะได้ดำเนินงานอย่างเข้มข้นใน พ.ศ.2560-2564 โดยมีเป้าหมายหลักคือกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางที่สุดในพื้นที่ยากลำบากที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยได้เข้าไปดำเนินงานโครงการอุปการะเด็ก ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 76 โครงการพัฒนาฯ ใน 42 จังหวัดทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เราทุกคนร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงได้จัดกิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก “It takes you and me to end violence against children – Beyond the Boundary” ซึ่งจะมีทั้งนิทรรศการข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็ก แนวทางการดำเนินงานเพื่อการยุติความรุนแรงต่อเด็กของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และการจัดแสดงภาพวาดในหัวข้อ ‘โลกที่ไม่มีความรุนแรง’ ภาพวาดที่เด็กๆ ยากไร้จากพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ของมูลนิธิศุภนิมิต สื่อสารถึงความหวังของพวกเขาที่จะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความรุนแรง และละครเวทีสะท้อนถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในสังคมไทย จากกลุ่มละครใบไม้ไหว

และเพราะการยุติความรุนแรงต่อเด็กไม่อาจดำเนินงานให้สำเร็จได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง ภายในกิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก “It takes you and me to end violence against children – Beyond the Boundary” จึงได้จัดให้มีการรับฟังเสียงสะท้อนจากเด็กและเยาวชนจากทุกภูมิภาคที่มีต่อปัญหาความรุนแรงที่พวกเขาประสบทั้งกับตนเอง และได้พบเห็นในชีวิตประจำวัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการระดมความคิดเพื่อนำเสนอเป็นแนวทางการแก้ไขและยุติความรุนแรงต่อเด็กนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุติความรุนแรงต่อเด็กเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป

ดาวน์โหลดกำหนดการ


โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก
“It takes you and me to end violence against children – Beyond the Boundary”
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
เวลา 11.00 – 19.00 น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

| ข่าวสารและกิจกรรม | วันนี้ของเด็กในอุปการะ | จากใจผู้อุปการะ | คำถาม-คำตอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | ร่วมงานกับเรา |