หน้าหลัก

01 มีนาคม 2563

ศุภนิมิตฯ ส่งเสริมความรู้สิทธิเด็ก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ ‘ยุติความรุนแรงต่อเด็ก’ (Read in English)


จากปัญหาความรุนแรงต่อเด็กที่ปรากฏให้เห็นมากขึ้นในสังคมไทย ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความตระหนักรู้จากพ่อแม่ ครอบครัว และสังคม เป็นเหตุให้เกิดการกระทำ หรือการใช้คำพูดที่ เป็นความรุนแรงต่อเด็ก ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กได้สร้างความเจ็บปวด ความบาดเจ็บ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ หลายๆ เหตุการณ์มีความรุนแรงมากจนเกิดเป็นการกระทำที่เป็นความรุนแรงทางเพศ การแสวงหาผลประโยชน์ หรือส่งผลสู่ความสูญเสียชีวิตของเด็กได้


และเมื่อเร็วๆ นี้ World Vision หรือ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง โรงเรียนประชารัฐบำรุง และโรงเรียนแสงประเสริฐ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กและยุติความรุนแรงต่อเด็ก แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 5-6 จำนวน 195 คน


เรื่องหนักๆ เกี่ยวกับสิทธิเด็ก ไม่ว่าจะเป็น สิทธิในการอยู่รอดของเด็ก สิทธิของเด็กที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิของเด็กที่จะได้รับการพัฒนา และสิทธิของเด็กในการมีส่วนร่วมสิทธิในการได้รับการศึกษา และความรุนแรงต่อเด็ก ถูกถ่ายทอดสู่เด็กนักเรียนระดับประถมทั้งหมดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น โดยมีพี่ๆ แกนนำเยาวชนศุภนิมิตฯ มาช่วยนำสันทนาการ


หลังจากปูพื้นความรู้เรื่องสิทธิเด็กแล้ว พี่ๆ เจ้าหน้าที่ World Vision ก็ตั้งคำถามชวนเด็กๆ คิดว่าอะไรที่เป็นความรุนแรงที่พวกเขาพบเห็นหรือถูกกระทำจากผู้ใหญ่ หรือจากเพื่อนๆ ทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน และในโซเชียลมีเดีย ให้เด็กๆ ทุกคนแสดงความคิดเห็น เสนอแนะทางออกเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กตามกำลังของพวกเขา เพื่อเติมความมั่นใจให้เด็กๆ กล้าปกป้องตนเอง กล้าปกป้องเพื่อนๆ กล้าปฏิเสธเมื่อพวกเขาถูกกระทำด้วยความรุนแรง และที่สุดคือการแนะนำให้เด็กๆ กล้าที่จะนำสิ่งที่พวกเขาคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อพบเหตุการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก ทั้งต่อตนเอง และกับเพื่อนๆ ในโรงเรียน หรือในชุมชน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ทั้งนี้ การถ่ายทอดความรู้เรื่องสิทธิเด็กและการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก (It takes a world to End Violence Against Children – EVAC) ซึ่ง World Vision ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อเด็กในด้านต่างๆ ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมความรู้ให้กับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก การปกป้องคุ้มครองเด็ก การดูแลเด็กอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้ทุกคนไม่เพิกเฉยและร่วมกันมีส่วนในการยุติความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ต่อเด็ก ... เพราะความรุนแรงต่อเด็กจะหมดลงได้ เราทุกคนต้องช่วยกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก