หน้าหลัก

14 มกราคม 2563

ห้องเรียนเกษตร ในสวนผักสุขใจ (Read in English)


“โรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนในชนบท มีนักเรียนทั้งหมด 160 กว่าคน ชื่อ “โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ” อยู่ที่ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก หนูเข้าเรียนที่นี่ตั้งแต่อนุบาล 2 ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นประถม 6 สิ่งที่หนูประทับใจคือ ทุกวันอังคาร จะได้รับการอบรมและเรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านชั่วโมงการฝึกทักษะด้านเกษตร และเลี้ยงสัตว์ หนูภูมิใจและจะนำความรู้ไปขยายผลทำต่อที่บ้านค่ะ” น้องนานา พูดความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน


น้องนานาและเด็กนักเรียนทุกคนกำลังอยู่ในวัยเรียน เป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต เป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนา อาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นอีกมื้อหนึ่งที่สำคัญเพราะหากได้รับสารอาหารไม่ครบ และเพียงพอต่อวัน อาจส่งผลต่อความจำ สมาธิ และการเรียนรู้ในห้องเรียน


ผอ.จตุพงศ์ สายอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ เล่าว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ กิจกรรมฝึกทักษะเกษตรในโรงเรียนต้องหยุดชะงักเพราะขาดงบประมาณดำเนินการ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดการรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ


กิจกรรมฝึกทักษะเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาฯ ชาติตระการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งอาหารสำหรับจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคน และยังมีประโยชน์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝังการใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง รู้จักพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีทักษะชีวิต มีวินัย และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง


ห้องเรียนเกษตร ในสวนผักสุขใจ ของโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ มีโรงเพาะเห็ดนางฟ้า กระชังเลี้ยงปลาดุก บ่อเลี้ยงกบ เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ส่วนนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 จะรับผิดชอบปลูกมะนาว มะเขือ มะละกอ พริก ชะอม และปลูกผักสวนครัวอื่นๆ โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนจะรับซื้อผลผลิตโดยความร่วมมือร่วมใจของนักเรียนทุกช่วงชั้นไว้เกือบทั้งหมด และบางส่วนขายให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนและชุมชน กิจกรรมเกษตรในโรงเรียนได้ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับโรงเรียนและชุมชน

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


“ขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่สนับสนุนโรงเรียนหลายๆ ด้าน กิจกรรมส่งเสริมชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานการเกษตรที่ถูกต้อง มีทักษะชีวิต สามารถนำความรู้ไปทำต่อที่บ้านเป็นรายได้เสริมช่วยเหลือครอบครัว” ผอ.จตุพงศ์ พูดถึงสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น


“ผมได้ฝึกการพึ่งพาตนเอง เรียนรู้คุณค่าของเงิน ความซื่อสัตย์ และการแบ่งปันเกื้อกูลกันครับ” น้องแมน เพื่อนนักเรียนชั้น ป.6 ของน้องนานาบอก


“หนูรับผิดชอบดูแลเห็ด เวลาที่เห็ดออกมากก็นำไปขาย และลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย ได้รับความรู้ในการเพาะเห็ด และฝึกค้าขาย ขอบคุณผู้อุปการะที่ให้ความช่วยเหลือหนูกับครอบครัว และยังสนับสนุนกิจกรรมดีๆ นี้ด้วยค่ะ” น้องนานา พูดขอบคุณเสียงใส