หน้าหลัก

29 กุมภาพันธ์ 2563

เยาวชนจิตอาสาป้องกันยาเสพติด (Read in English)


“ผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดครับ” สิทธิผล หรือ โฟร์ท นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ บอกคำมั่นสัญญาของตัวเองด้วยน้ำเสียงหนักแน่น


โฟร์ท เป็นหนึ่งในเด็กและเยาวชน 47 คนที่ได้เข้าร่วมเรียนรู้ใน ค่ายความรู้และการป้องกันยาเสพติด ซึ่งจัดโดย โครงการพัฒนาฯ อ่าวลึก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2563 เนื่องจากเล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะแนวโน้มและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นมีเด็กและเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ในการนี้มีทีมวิทยากรจาก สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ให้ความรู้


“ค่ายนี้เน้นการปฏิบัติ เพราะถ้าได้ลงมือทำจะมีความเข้าใจมากกว่าการนั่งฟัง และจะพูดเรื่องของจิตอาสาควบคู่ไปกับเรื่องยาเสพติด พี่เห็นว่าสังคมต้องการคนดีมากกว่าคนเก่ง” นายณัฐพล คำแก้ว หรือ พี่นัส รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นวิทยากรหลักบอกผู้เข้าอบรม


เด็กและเยาวชนในค่ายจึงถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม และกำหนดให้เล่นบทบาทสมมุติเป็นคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพื่อทำกิจกรรม 2 วัน 1 คืนในรูปของกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ และวางแผน


“ผมนายก อบต.หนองกก ครับ” เอกรินทร์ หรือ เอก นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ แนะนำตัวเองก่อนนำเสนอแผนการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนว่า “อบต.ของเราจะร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นภาคีป้องกันปัญหายาและสารเสพติดในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ เช่น กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ไปพร้อมๆ กับการรณรงค์เรื่องยาเสพติด”

Full Photo

Full Photo

Full Photo

Full Photo


ขณะที่คณะบริหาร อบต. อีก 4 คณะก็มีการคิดแผนการป้องกันปัญหายาเสพติดในด้านที่แตกต่างกันไป ได้แก่ การป้องกันปัญหายาและสารเสพติดในครอบครัว การป้องกันปัญหายาและสารเสพติดในสถานศึกษา การป้องกันปัญหายาและสารเสพติดต่อตนเอง และการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด


นอกจากเรื่องยาเสพติดแล้วในค่ายยังมีการทำกิจกรรมฐาน 5 ฐาน ซึ่งทุกฐานมุ่งฝึกให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การวางแผนและทำงานเป็นทีม


และได้พูดต่อว่า “ผมจดๆๆๆ สิ่งที่วิทยากรพูดไว้ในสมุด ผมจะกลับไปทบทวน และผมเห็นด้วยกับที่พี่นัสพูดครับว่าสังคมต้องการคนดีมากกว่าคนเก่ง”