คืนชีวิต ฟื้นฟูความหวัง ด้วยการมอบของขวัญแสนพิเศษ

คืนชีวิต ฟื้นฟูความหวัง ด้วยการมอบของขวัญแสนพิเศษ

อุปการะเด็กเปราะบางยากไร้สักคน ในเทศกาลแห่งความสุขนี้

การอุปการะเด็ก ของขวัญแสนพิเศษ ช่วยเติมเต็มความฝัน ปันความสุข

การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษา ปัจจัยการดำรงชีวิต และอาชีพของครอบครัวจะช่วยมอบชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้น้องนนท์และเด็กเปราะบางยากไร้คนอื่นๆ ที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากท่าน เพื่อเติมเต็มความฝันและปันความสุขให้พวกเขา และก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้น

 โครงการอุปการะเด็ก ของขวัญพิเศษสำหรับเด็กเปราะบางยากไร้ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในหลายๆ ด้าน ทั้งการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การเข้าถึงแหล่งอาหารที่ยั่งยืนและน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง รวมถึงครอบครัวมีอาชีพและรายได้มั่นคงไว้ดูแลเด็ก การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้จะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในวันหน้า 

image

ยินดีและร่วมเป็นผู้อุปการะเด็ก

โปรดเลือกจำนวนเด็กที่ท่านต้องการอุปการะ
700 บาท ต่อการอุปการะเด็ก 1 คน (สำหรับท่านที่เป็นผู้อุปการะเด็กรายเดิม หากท่านต้องการชำระเงินค่าอุปการะ คลิกที่นี่)

จำนวนเงินอุปการะเด็ก 600 บาทต่อคน หากท่านต้องการบริจาคน้อยกว่านั้น โปรดคลิกที่นี่

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอุปการะเด็ก

ท่านจะรู้จักกับเด็กในความอุปการะมากขึ้นผ่านทางการเขียนจดหมาย รูปภาพ และรายงานพัฒนาการประจำปีของเด็ก อีกทั้งรับทราบถึงชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ และครอบครัวผ่านการดำเนินงานในโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประสานงานกับภาครัฐตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนองต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้อย่างดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

การอุปการะเด็ก 1 คนของท่าน ช่วยให้เด็กอีก 4 คนในโครงการเดียวกัน ได้รับความช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

คุณกฤษ สีตองอ่อน
"เหตุผลก็คือ ผมพอจะมีแรงที่จะอุปการะ แล้วก็อยากจะช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการใช้ชีวิตและเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้น

คุณกฤษ สีตองอ่อน

นักธุกิจ

นอกจากโครงการอุปการะเด็กแล้ว ยังมีของขวัญแสนพิเศษพิเศษอีกมากมายในโครงการ “เติมชีวิตด้วยการให้” ที่สามารถคืนชีวิตและฟื้นฟูความหวังให้ผู้เปราะบางยากไร้

การอุปการะเด็ก 1 คนของท่าน ช่วยให้เด็กอีก 4 คนในโครงการเดียวกันจะได้รับการช่วยเหลือให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วยรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่เป็นการรวบรวมเงินบริจาคของผู้อุปการะทุกท่านที่บริจาคให้โครงการนั้นแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กในความอุปการะและครอบครัว รวมถึงเด็กยากไร้ที่มีความขาดแคลนคนอื่นๆ ในพื้นที่และชุมชน

เรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กและชุมชน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการอุปการะเด็ก

 • • ประวัติพร้อมรูปถ่ายของเด็กในความอุปการะ
  • รายงานพัฒนาการประจำปีของเด็ก
  • รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ตามวาระ
  นอกจากนี้ ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับเด็กทางจดหมายได้โดยติดต่อผ่านมูลนิธิศุภนิมิตฯ และเหนือสิ่งอื่นใด ท่านจะได้รับความสุขใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กน้อยผู้ยากไร้ให้มีอนาคตที่ดีขึ้น

 • เงินบริจาคของท่านจะนำไปรวมกับเงินของผู้อุปการะเด็ก ท่านอื่นๆ ในโครงการเดียวกัน เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ของโครงการนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงกัน เด็กและครอบครัวจะไม่ได้รับเงินสดโดยตรง แต่เงินบริจาคจะถูกนำไปใช้ในพื้นที่เป้าหมายที่มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กยากไร้ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา มีสุขภาพอนามัยที่ดี และช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้แก่ครอบครัวและชุมชนของเด็ก อาทิเช่น สนับสนุนชุดนักเรียน หนังสือสมุดเรียนแก่เด็ก ตรวจและดูแลสุขภาพอนามัยสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน สอนให้เด็กมีจริยธรรมที่ดี ให้ความรู้และฝึกอบรมอาชีพเสริม แก่เด็กและครอบครัวเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ความรู้ด้านงานพัฒนาแก่ผู้นำชุมชน พัฒนาชุมชนให้มีน้ำดื่มน้ำใช้อย่างถูกสุขลักษณะ และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  การดำเนินงานในโครงการของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะมีเจ้าหน้าที่โครงการของมูลนิธิฯ ร่วมทำงานกับคนในชุมชน ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนองต่อเด็ก ครอบครัว และชุมชนที่ยากไร้อย่างดีที่สุดและสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการจะใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของเด็กครอบครัวและชุมชนนั้นๆ

 • การเยี่ยมเยียนของผู้อุปการะจะทำให้ท่านมีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับเด็ก ได้รู้จักและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ ท่านจะพบด้วยตัวของท่านเองว่า ท่านเป็นส่วนหนึ่งที่นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตของเด็กและครอบครัวมของเขา

  ผู้อุปการะที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเด็กเป็นการส่วนตัว ขอให้แจ้งมูลนิธิศุภนิมิตฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์เพื่อการเตรียมงาน หรือไม่เช่นนั้นผู้อุปการะสามารถเยี่ยมเด็กได้ เมื่อมูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดกิจกรรมวันผู้อุปการะพบเด็ก ซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนงานของมูลนิธิฯ ทั้งนี้การเยี่ยมเยียนเด็กแต่ละครั้ง ผู้อุปการะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • ได้ เด็กในความอุปการะจะได้รับเงินพิเศษและของขวัญต่างๆ ที่ผู้อุปการะส่งให้โดยประสานงานผ่านมูลนิธิฯ เด็กจะได้รับเงินพิเศษเต็มจำนวน เมื่อได้รับแล้วเด็กจะเขียนจดหมายขอบคุณให้กับผู้อุปการะ ซึ่งมูลนิธิฯ จะดูแลและรายงานค่าใช้จ่ายให้กับผู้อุปการะทราบ

 • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของมูลนิธิ หรือใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของท่าน โดยท่านสามารถส่งเงินอุปการะเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือนหรือ รายปี ก็ได้

  ภายหลังการส่งเงินทุกครั้ง ขอความกรุณาแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน และลงบันทึกการรับเงินบริจาคของท่านได้ถูกต้องทั้งจำนวนเงิน และวันเดือนปีที่ชำระ (ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามประกาศของกระทรวงการคลัง)

 • มูลนิธิศุภนิมิตฯ มีการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในโครงการต่างๆ ตลอดจนการใช้จ่ายเงินอย่างสม่ำเสมอจากคณะผู้ตรวจสอบทั้งระดับภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าเงินบริจาคนั้นถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมและนำไปสู่การช่วยเหลือผู้ยากไร้อย่างแท้จริง

  เงินบริจาคส่วนหนึ่ง มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลเด็กในความอุปการะได้อย่างใกล้ชิด ใช้ประสานงานร่วมกับครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ได้อย่างเต็มที่ และใช้ในการผลิตสื่อเพื่อแจ้งข่าวสาร อีกทั้งการรายงานข้อมูลความก้าวหน้าให้ผู้อุปการะได้ทราบเป็นระยะๆ งบประมาณที่ใช้ในส่วนนี้จะไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของเงินที่ได้รับบริจาคตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่กำหนดไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ทำไมถึงควรบริจาคช่วยเหลือเด็กยากไร้เปราะบางกับเรา?

  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลที่ช่วยดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเด็กยากไร้ ครอบครัว และชุมชนมายาวนานกว่า 48 ปีอย่างโปร่งใส ซึ่งมีโครงการช่วยเหลือต่างๆ มากมาย ทั้งโครงการอุปการะเด็ก โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี โครงการเติมชีวิตด้วยการให้ และโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โดยเราทำงานในทุกภูมิภาคทั่วไทยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุม ซึ่งเรายังมอบความช่วยเหลือที่ยั่งยืนแก่เด็กยากไร้ผ่านการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเป้าหมายชุมชน เตรียมความพร้อมให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 2. ภารกิจการช่วยเหลือเด็กและเด็กยากไร้เปราะบางมีอะไรบ้าง?

  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลที่ช่วยดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเด็กยากไร้ ครอบครัว และชุมชนมายาวนานกว่า 48 ปีอย่างโปร่งใส ซึ่งมีโครงการช่วยเหลือต่างๆ มากมาย ทั้งโครงการอุปการะเด็ก โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม โครงการส่งน้องจบ ป.ตรี โครงการเติมชีวิตด้วยการให้ และโครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โดยเราทำงานในทุกภูมิภาคทั่วไทยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครอบคลุม ซึ่งเรายังมอบความช่วยเหลือที่ยั่งยืนแก่เด็กยากไร้ผ่านการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเป้าหมายชุมชน เตรียมความพร้อมให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 3. ภารกิจการช่วยเหลือเด็กและเด็กยากไร้เปราะบางมีอะไรบ้าง?

  sfsffsffssfsf

ร่วมอุปการะเด็ก