close

This option is currently not available

Close close
ศุภนิมิตและไฟเซอร์ เดินหน้าส่งมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า 10 ศูนย์ทั่วประเทศ

ศุภนิมิตและไฟเซอร์

เดินหน้าส่งมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า 10 ศูนย์ทั่วประเทศ

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย โดยคุณอมรา จันทร์เปล่ง กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดยคุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร ร่วมส่งมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน (Pfizer First-aid Center) ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โดยมีคุณถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง พร้อมด้วยแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) รวมทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสต.) เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม ที่ผ่านมา

ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า เป็นศูนย์ที่ 4 ตามแผนการดำเนินงานที่มูลนิธิไซเฟอร์ประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการตั้งเป้าจัดตั้งศูนย์ฯ ให้ได้ 10 ศูนย์ ภายในระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2562-2565 ใน 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสุขภาพและสุขอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ได้แก่ เตียงตรวจโรค เตียงพักฟื้นผู้ป่วย ตู้เก็บผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับการดูแลเด็กนักเรียนและคนในชุมชน ถือได้ว่าศูนย์ฯ แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงห้องพยาบาลในโรงเรียน แต่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านสาธารณสุขเบื้องต้นในการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองฐานเจ้าป่าได้กว่า 149 คน รวมถึงคนในชุมชนอีกด้วย

คุณถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง (คนที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบศูนย์  จากคุณอมรา จันทร์เปล่ง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไฟเซอร์ฯ (คนที่ 4 จากขวา)  พร้อมด้วยคุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามฯ มูลนิธิศุภนิมิตฯ (คนที่ 3 จากซ้าย)
คุณถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดงเป็นตัวแทนรับมอบศูนย์ จากคุณอมรา จันทร์เปล่ง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไฟเซอร์ฯ พร้อมด้วยคุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามฯ มูลนิธิศุภนิมิตฯ
ศุภนิมิตและไฟเซอร์ เดินหน้าส่งมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า 10 ศูนย์ทั่วประเทศ
คุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวถึงการดำเนินงานและความร่วมมือกับมูลนิธิไฟเซอร์ฯ
คุณรสลิน โกแวร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกิจภาคสนามและระบบงานสนับสนุนองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวถึงการดำเนินงานและความร่วมมือกับมูลนิธิไฟเซอร์ฯ
ศุภนิมิตและไฟเซอร์ เดินหน้าส่งมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า 10 ศูนย์ทั่วประเทศ

คุณรสลิน โกแวร์ กล่าวถึงการร่วมมือกับมูลนิธิไฟเซอร์ฯ ว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ร่วมงานกับมูลนิธิไฟเซอร์ฯ เราได้ผสานความร่วมมือในหลากหลายด้าน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเด็กและชุมชนเปราะบาง ทั้งเรื่องการศึกษา การสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติจากการแพร่ระบาดโควิด-19 การส่งเสริมผู้นำเยาวชน จนมาถึงเรื่องของระบบสาธารณสุข ขอขอบคุณมูลนิธิไฟเซอร์ฯ อีกหนึ่งภาคีสำคัญที่ช่วยเสริมกำลังและขับเคลื่อนความสำเร็จในครั้งนี้”

คุณอมรา จันทร์เปล่ง ได้กล่าวถึงการดำเนินงานว่า “มีหลายสิ่งที่ไฟเซอร์ฯ ได้ทำร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ในการรักษา การป้องกัน รวมถึงเรื่องโอกาสในการเข้าถึงการดูแลรักษาเบื้องต้น โดยการสร้างศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนแบบนี้ ในฐานะไฟเซอร์ประเทศไทย อยากบอกว่า ศูนย์ แห่งนี้ รวมถึงทุกศูนย์ฯ ที่เราได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นมา ไม่ได้เป็นของไฟเซอร์ฯ แต่เป็นทุกคน ทั้งโรงเรียนรวมถึงชุมชน สิ่งที่เรามุ่งมั่นอยากจะทำให้อย่างต่อเนื่อง ก็คือ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่รวมถึงทุกคนในโลก”

ด้าน คุณพัสกร หัสดิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงเรียนพบปัญหาด้านสาธารณสุข กล่าวคือ เด็กนักเรียนร้อยละ 20 มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการและป่วยบ่อย อีกทั้งระยะทางของโรงเรียนอยู่ไกลจากโรงพยาบาลโนนดินแดงถึง 15 กม. ประกอบกับอาคารเรียนหรือสถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเวลาเด็กเจ็บป่วยต้องอาศัยนอนพักด้านหลังห้องเรียน ขอขอบคุณมูลนิธิไฟเซอร์ฯ และมูลนิธิศุภนิมิตฯ ที่ได้มอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนแห่งนี้ ให้กับเด็กและคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด”

ศุภนิมิตและไฟเซอร์ เดินหน้าส่งมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า 10 ศูนย์ทั่วประเทศ
ศุภนิมิตและไฟเซอร์ เดินหน้าส่งมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า 10 ศูนย์ทั่วประเทศ
ศุภนิมิตและไฟเซอร์ เดินหน้าส่งมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า 10 ศูนย์ทั่วประเทศ
ศุภนิมิตและไฟเซอร์ เดินหน้าส่งมอบศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้า 10 ศูนย์ทั่วประเทศ