close

This option is currently not available

Close close
10 ปี C-vitt มอบผลิตภัณฑ์ ซี วิท มินิ และอุปกรณ์กีฬา เสริมพัฒนาการ สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน

C-vitt ส่งต่อความสุขทั้งกายและใจให้เด็กเปราะบาง

มอบผลิตภัณฑ์ ซี วิท มินิ และอุปกรณ์กีฬา หนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ เสริมพัฒนาการเด็ก

การที่เด็กจะเติบโตและมีพัฒนาการที่ดี จำเป็นต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพ อนามัย และโภชนาการ อย่างเหมาะสม แต่ยังมีเด็กจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กในภาวะเปราะบาง ยังคงประสบกับปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก และจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข

เพื่อเป็นการเสริมพัฒนาการและสร้างสุขภาพ อนามัย และโภชนาการ ให้เด็กและเยาวชนในภาวะเปราะบาง มร. โอซามุ โซมะ ประธานบริหาร บริษัท เฮาส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด และ คุณธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ได้มอบผลิตภัณฑ์ซี-วิท มินิ วิตามินซี 200% จำนวน 1,000,000 กล่อง พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา มูลค่ารวมกว่า 14 ล้านบาท ให้กับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริมที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างเพียงพอ และมีอุปกรณ์กีฬาสำหรับออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง รวมถึงยังเป็นประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง เพื่อให้เด็กและเยาวชนพร้อมรับกับสถานการณ์ทางสุขภาพในยุคปัจจุบันอีกด้วย

สำหรับผลิตภัณฑ์ซี-วิท อุปกรณ์การสอน และอุปกรณ์กีฬาที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะได้นำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิฯ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ซี-วิท มินิ แจกจ่ายให้แก่เด็กในพื้นที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.นครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ซี-วิท มินิ แจกจ่ายให้แก่เด็กในพื้นที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.นครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ซี-วิท มินิ แจกจ่ายให้แก่เด็กในพื้นที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ จ.นครศรีธรรมราช

มร.โอซามุ โซมะ ประธานบริหาร บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้หลายครอบครัวต้องขาดรายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิต อีกทั้งข้อมูลล่าสุดจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ทำให้ทราบว่ากลุ่มเยาวชนชายขอบของประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่รุนแรง ทั้งการไม่ได้รับประทานมื้อสำคัญอย่างอาหารเช้า รวมถึงในอาหารแต่ละมื้อยังขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของร่างกายและสมอง ซี-วิท (C-vitt) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านสังคมของบริษัทฯ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (Healthy Body & Mind) อีกทั้งเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี ผลิตภัณฑ์ ซี-วิท จึงได้ผนึกกำลังกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “10 ปี C-vitt เพื่ออนาคตเด็กไทย แข็งแรง สดใสไปด้วยกัน”

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ  กล่าวว่า “เด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกลกว่า 25% มีพัฒนาการล่าช้า ปัจจัยสำคัญอันเนื่องมาจากการมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จำเป็นต้องระดมความร่วมมือกันหลายภาคส่วนในการช่วยแก้ไขปัญหา การร่วมมือกับทาง ซี-วิท ในครั้งนี้จะสามารถช่วยให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น”

เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีพัฒนาการที่ดี พร้อมสำหรับเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน