close

This option is currently not available

Close close
ไขข้อสงสัยว่าการพัฒนาชุมชนของเราคืออะไร?

ไขข้อสงสัยว่าการพัฒนาชุมชนของเราคืออะไร?

ในบทความนี้จะมาตอบข้อสงสัยของทุกคนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน พร้อมอธิบายว่าพันธกิจของมูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถช่วยพัฒนาชุมชนได้อย่างไรบ้าง

เคยสงสัยไหมว่า การพัฒนาชุมชนคืออะไร? ทำไมเราถึงต้องใส่ใจในการพัฒนาชุมชน? หน้าที่ในการพัฒนาชุมชนเป็นของใคร? และการบริจาคทุนการศึกษาจะช่วยพัฒนาชุมชนได้หรือไม่? ในบทความนี้จะมาตอบข้อสงสัยของทุกคน พร้อมอธิบายว่ามูลนิธิศุภนิมิตฯ สามารถช่วยพัฒนาชุมชนได้อย่างไรบ้าง

การพัฒนาชุมชน คือ

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ประกอบกับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงการมีแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสภาพแวดล้อม ซึ่งมีปรัชญาการพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต 5 ข้อดังนี้

  1. บุคคลแต่ละคนมีความสำคัญ หมายถึงทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมและมีเกียรติในฐานะมนุษย์ผู้หนึ่ง ถึงแม้บุคคลจะมีความแตกต่างกัน ทั้งเพศ อายุ หรือฐานะก็ตาม
  2. บุคคลแต่ละคนมีสิทธิ เสรีภาพในการกำหนดวิถีการดำรงชีวิตตามความต้องการของตนเอง โดยไม่มีการบีบบังคับจากบุคคลอื่น
  3. บุคคลแต่ละคนมีศักยภาพหรือพลังความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งศักยภาพเหล่านี้มีประโยชน์ต่อบุคคลและชุมชนอย่างมาก หากนำไปใช้อย่างถูกวิธี
  4. การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของบุคคล ชุมชน และสังคม ผ่านการให้การศึกษาและทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
  5. บุคคลแต่ละคนมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพหรือพลังความสามารถของตนได้

กล่าวได้ว่าแนวความคิดหลักของการพัฒนาชุมชน คือ การให้ความสำคัญกับ “บุคคล” เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมาก ทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน การช่วยเหลือตัวเองของชุมชน การใช้ทรัพยากรในชุมชน โดยอีกสิ่งสำคัญ คือ การให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต

แนวความคิดหลักของการพัฒนาชุมชน คือ การให้ความสำคัญกับ “บุคคล”

ดังนั้นการพัฒนาชุมชนจึงมีลักษณะเป็นกระบวนการ วิธีการ โครงการ และขบวนการทางสังคม โดยจะยึดหลักประชาธิปไตยในการทำงานพัฒนาชุมชน เริ่มต้นจากการปรึกษาหารือร่วมกัน การคิดร่วมกัน ตัดสินใจและทำงานร่วมกัน ตลอดจนการรับผิดชอบร่วมกันภายใต้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่จำกัดเพศและอายุ พร้อมทั้งการจัดตั้งผู้นำท้องถิ่นเพื่อมาสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้นำชุมชนในด้านต่างๆ ตามลักษณะของกิจกรรมและความจำเป็นของแต่ละชุมชน อีกทั้งยังต้องสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครต่างๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกับการสนับสนุนของภาครัฐบาล

หลังจากรู้แล้วว่าการพัฒนาชุมชน คืออะไร มีหลักการแบบไหน และปรัชญาพัฒนาชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง มาดูต่อกันว่า การพัฒนาชุมชนของมูลนิธิศุภนิมิตฯ เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ และแนวทางการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างไร

การพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand: WVFT) เริ่มดำเนินการในปี ค.ศ. 1972 ด้วยการตั้งศูนย์อุปการะเด็กกำพร้าที่จังหวัดอุดรธานี ต่อมาได้ขยายขอบเขตความช่วยเหลือไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือและภาคอีสาน โดยหันมามุ่งเน้นงานด้านการอุปการะเด็กและการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 1990 มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานไปสู่การพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืน (Area Development Program: ADPs) ซึ่งให้ความสำคัญกับเด็กและการศึกษา

มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดทำโครงการอุปการะเด็กขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และนำความอยู่ดีมีสุขให้แก่เด็ก ครอบครัว และชุมชน ที่เขาอาศัยอยู่ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเมื่อบริจาคเงินผ่านโครงการอุปการะเด็ก มูลนิธิฯ จะรวบรวมเงินบริจาคของผู้อุปการะที่ช่วยเหลือเด็กในโครงการเดียวกันนำไปจัดสรรและใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กในความอุปการะ โดยมีความช่วยเหลือหลัก 3 ด้านสำคัญดังนี้

  1. การสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพแก่เด็กในความอุปการะและครอบครัว เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กจะได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง
  2. การเข้าแก้ปัญหาเร่งด่วนของชุมชน เพราะแต่ละชุมชนมีปัญหาที่เผชิญแตกต่างกัน ซึ่งปัญหาของชุมชนถือว่ามีผลกระทบต่อเด็กในโครงการอุปการะเด็กโดยตรง ซึ่งหากได้รับการแก้ไข ไม่เพียงเด็กในความอุปการะเท่านั้นที่ได้รับความช่วยเหลือแต่เด็กคนอื่นๆ ในชุมชนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน โดยในปี 2021 มีโครงการต่างๆ ที่แก้ไขปัญหาชุมชน ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับการศึกษาและทักษะชีวิต โครงการเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองและติดตามพัฒนาการเด็ก โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ อนามัยและโภชนาการ และโครงการตอบสนองและฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  3. การทำงานพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจในแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายการปกป้องดูแลเด็ก ส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ

 

สิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนาชุมชนกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ คือ ระยะเวลาการดูแลช่วยเหลือแต่ละพื้นที่ยาวนานถึง 15 ปี ซึ่งมูลนิธิฯ จะเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่รากฐาน สามารถช่วยแต่ละครอบครัวในชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคง และสามารถช่วยให้ชุมชนสร้างความมั่นคงและยืนได้ด้วยตัวเอง

กล่าวได้ว่าการบริจาคออนไลน์ของทุกท่านผ่านโครงการอุปการะเด็กสามารถช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืนได้ นอกจากนี้ การบริจาคทุนการศึกษาผ่านโครงการส่งน้องจบป.ตรี ก็เป็นอีกโครงการที่ช่วยพัฒนาชุมชนได้ เนื่องจากการเปิดโอกาสให้เด็กเข้าถึงการศึกษา เป็นกุญแจสำคัญที่จะส่งผลให้เด็กๆ สามารถพัฒนาและยกระดับการใช้ชีวิตของตัวเอง ครอบครัว และชุมชมได้อย่างยั่งยืน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคออนไลน์

 

โครงการต่างๆของมูลนิธิฯ