close

This option is currently not available

Close close
ชวนเยาวชน ‘รักษ์โลก’ สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชวนเยาวชน ‘รักษ์โลก’ สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Citi Foundation - มูลนิธิศุภนิมิตฯ พัฒนาทักษะเยาวชนระดมคิดเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า

เรามีโลกที่ต้องดูแลเพียงหนึ่งเดียว... แต่เราทุกคนได้ลงมือดูแลและรักษาโลกใบนี้อย่างสุดกำลังกันหรือยัง?

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ‘โลก’ ได้ส่งสัญญาณเตือนเราให้ใส่ใจรักษ์โลกมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วย ‘ภาวะโลกร้อน (Global Warming)’ แต่ดูเหมือนว่าเราจะใส่ใจกับเสียงเตือนนี้ไม่มากพอ และตอนนี้เสียงเตือนจากโลกกำลังดังมากขึ้น ทั้งระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น สภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบสุดโต่ง ภัยธรรมชาติที่เพิ่มความถี่ ทวีความรุนแรง และคาดการณ์ได้ยากขึ้น ทั้งฝน ฟ้า พายุ แผ่นดินไหว รวมไปถึงภาวะความแห้งแล้ง ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อวิถีธรรมชาติ ภูมิอากาศ รวมถึงการดำเนินชีวิตของเราทุกคน สัญญาณเตือนระลอกที่ 2 จากโลกของเราในครั้งนี้ เรียกรวมๆ ว่า ภาวะโลกรวน (Climate Change)’

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลงมือทำทันทีเพื่อลดร้อนให้โลกใบนี้ รักษาอาการ ‘โลกรวน’ Citi Foundation ได้สนับสนุน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ในการดำเนินงาน โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Youth LED - TRASH2CASH) ชวนเยาวชน ‘รักษ์โลก’ ระดมคิดจัดการปัญหาขยะที่ไม่เพียงก่อให้เกิดความสกปรกแล้ว ขยะยังเป็น 1 ใน 3 ตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดก๊าซมีเทนอันเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีผลโดยตรงต่อภาวะโลกร้อน โดยโครงการฯ นี้จะชวนเยาวชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะ ขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะตามหลัก 3R คือ Reduce-ลดการใช้ Reuse-การใช้ซ้ำ และ Recycle-แปรรูปขยะให้เกิดเป็นวัสดุที่มีประโยชน์ หรือใช้ใหม่ได้ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในชุมชนของพวกเขาให้ดีขึ้น รวมถึงการหนุนเยาวชนในการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและการดูแลโลกของเราไปพร้อมๆ กันด้วย โดยโครงการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะเยาวชน พร้อมเติมความรู้การจัดทำโครงการที่ริเริ่มเพื่อแก้ปัญหาขยะไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้

“ธนาคารซิตี้ และมูลนิธิซิตี้ ต้องการทำสิ่งดีๆ คืนให้กับสังคมไทยผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ รวมถึงมูลนิธิศุภนิมิตฯ ด้วย การพัฒนาเยาวชนเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ เรามุ่งเน้นสร้างเสริมโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสในหน้าที่การงานมากขึ้น มีทักษะการจัดการด้านการเงิน และเรายังให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วย สำหรับโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนี้ เป็นโครงการที่เราสามารถสร้างประโยชน์ได้พร้อมๆ กันถึง 2 อย่าง คือทั้งการพัฒนาเยาวชนและยังเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กันด้วย โดยโครงการฯ ในครั้งนี้จะพัฒนาเยาวชนในการสร้างชุมชนของพวกเขาให้ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมการจัดการขยะ เปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อม สร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นด้วย” คุณวันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวเปิดโครงการฯ

ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งได้เดินทางไปร่วมในกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะเยาวชนในครั้งนี้ด้วย ได้ให้รายละเอียดของโครงการฯ เพิ่มเติมว่า “สำหรับการดำเนินงานโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ สร้างสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนี้ เป็นการเปิดเวทีการแสดงออกให้กับเยาวชน และนำพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนเหล่านี้มาร่วมกันเปลี่ยนแปลงภาวะโลกรวน ด้วยการจัดการปัญหาขยะ เปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า โดยจะเป็นโครงการระยะ 2 ปี โดยปีแรกจะเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน เตรียมพร้อมการคิด วิเคราะห์ การรู้จักตนเอง รวมถึงการเติมทักษะการจัดทำโครงการ โดยจะเปิดเวทีให้เยาวชนได้ลงมือทำโครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน โรงเรียน ในรูปแบบที่พวกเขาร่วมกันระดมความคิดกัน พร้อมๆ กันเราก็ประสานหลายส่วนในพื้นที่ทั้งโรงเรียน หน่วยงานท้องถิ่น เป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน ส่วนในกิจกรรมปีที่ 2 จะมีความเข้มข้นขึ้น โดยเราหวังผลที่จะเห็นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่นำขยะมาสร้างมูลค่าที่เกิดขึ้นจากความคิดและการลงมือทำของเด็กๆ เยาวชน ผมเชื่อมั่นครับว่าสำหรับเด็กและเยาวชนไทย หากพวกเขามีเวทีได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เราจะได้เห็นอะไรที่น่าสนใจครับ”

เพียงเริ่มต้นโครงการฯ ด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะเยาวชนระยะเวลา 3 วัน 2 คืน กับหลักสูตรการเรียนรู้ “เตรียมความพร้อมเยาวชน Youth Ready และ หลักสูตร “การเขียนโครงการที่ริเริ่ม” เราได้เห็นร่างโครงการเพื่อการจัดการขยะชุมชน โรงเรียน จากเด็กๆ และเยาวชนกว่า 85 คนจาก 17 โรงเรียนในพื้นที่ อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.มะขาม จ.จันทบุรี และ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ที่มาร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น

  • โครงการลด รักษ์ แลกโดย เยาวชนโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ที่จะรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชน ลด ปริมาณขยะ ชวนกัน รักษ์โลก ด้วยการใช้ถุงผ้า แก้วน้ำส่วนตัว แทนการใช้ถุงพลาสติก และจัดทำธนาคารขยะ ชวนเพื่อนๆ นำขยะที่ขายได้มา แลก เป็นเงินแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่
  • ‘How to THING - ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่ ด้วยการจัดทำถังขยะแยกประเภท โดยจะมีกลุ่มเยาวชนอาสาช่วยคัดและแยกขยะนำไปขายเพื่อเป็นรายได้สำหรับนำมาขยายผลการจัดทำถังขยะแยกประเภทให้มากขึ้นต่อไป
  • ‘5R และ 3 ห่วงของพ่อให้ความสำคัญกับการจัดการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ ขยะเศษอาหารต่างๆ ผสานกับหลัก 5R คือ Reduce-ลดการใช้ Reuse-ต้องใช้ซ้ำ Recycle-นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือแปรรูปเพิ่มมูลค่า Repair-ซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์ได้อีก และ Reject-งดใช้สิ่งที่ทำลายหรือสร้างมลพิษ

“จากร่างโครงการที่ 1 เพื่อการจัดการขยะชุมชนที่เยาวชนได้ร่วมกันระดมความคิดนี้ จะได้ถูกนำไปต่อยอด โดยแต่ละอำเภอเราได้ประสานเครือข่ายทั้งครู ตัวแทนหน่วยงานชุมชน ร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการโครงการฯ ซึ่งจะไปขับเคลื่อนพัฒนาโครงการฯ ต่างๆ นี้ไปสู่การปฏิบัติจริงในแต่ละโรงเรียนต่อไป” คุณรัตนธิดา ประวัง ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ งานพัฒนาชีวิตเยาวชน มูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าว

รักษ์โลก เราทุกคนต้องลงมือทำทันที คนละไม้ คนละมือ เพื่อลดโลกร้อน แก้อาการโลกรวน